BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działka o nr ewidencyjnym 1283 i pow. 1,0345 ha położona w obrębie miasta Jedwabne, przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, w sali nr 15 w dniu 16 października 2006r. o godz. 1400.

2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby prawne i fizyczne.

3. Działka o nr ewidencyjnym 1283 i pow. 1,0345 ha położona w obrębie miasta Jedwabne, przy drodze gminnej o nawierzchni gruntowej.

4. Nieruchomość posiada kształt nieregularny na której posadowione są fundamenty, teren objęty ochroną konserwatorską.

5. Cena wywoławcza wynosi: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
10 % ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 13 października 2006 r. do godz. 1330 w kasie Urzędu.

7. Nieruchomość nie jest obciążona żadnym zobowiązaniem.

8. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz nieruchomością,
- osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Burmistrz Jedwabnego wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

11. Uchylenie się uczestnika przetargu, który wygra przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

14. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

15. Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca.

16. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu o czym poinformuje niezwłocznie.

17. Nabywca nieruchomości dokonuje na własny koszt okazanie granic lub wznowienia punktów granicznych.

18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr 5, tel. 2172 328.
BURMISTRZ JEDWABNEGO
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 14 wrz 2006 07:34
Data opublikowania: czwartek, 14 wrz 2006 07:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 paź 2006 08:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1512 razy