BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Jedwabne, dnia 07 kwietnia 2016 roku

 

 

Odpowiedź na wyjaśnienie  treści zapytania ofertowego

 

Dotyczy : Zapytania ofertowego : nr BIOŚ.271.2.ZP.2016 z dnia 04.04.2016r.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne”

W dniu 07 kwietnia 2016 roku do ogłoszonego zapytania ofertowego pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gminy Jedwabne” wpłynęło pytanie o poniższej treści:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z Gminy Jedwabne", gdzie

Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym - dział IV ust.2 pkt c żąda dołączenia do oferty kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Oferent zwraca się z prośbą o zastosowanie paragrafu 3 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 (Dz.U.2013.231) w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ,gdzie wymagane zapytaniem dokumenty maja być "wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert" w nawiązaniu do art. 25 ust.2 oraz art. 26 ust.
1 i 2  Ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2009 r.(Dz.U. z 2015 r., poz.2164)

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, aby kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym  jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji – wystawiony był nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

 

Burmistrz Jedwabnego

Michał Chajewski

Data powstania: piątek, 8 kwi 2016 10:56
Data opublikowania: piątek, 8 kwi 2016 10:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 kwi 2016 13:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1408 razy