BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy (dot. dostawy kruszywa)

Dostawa kruszywa naturalnego do celów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem wraz z transportem we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne

Jedwabne: Dostawa kruszywa naturalnego do celów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem wraz z transportem we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne
Numer ogłoszenia: 66012 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49968 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem, ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 22 19, faks 86 217 22 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego do celów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem wraz z transportem we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa kruszywa naturalnego do celów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem wraz z transportem we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: 1) piasku płukanego (0-2 mm) bez zanieczyszczeń organicznych w ilości 500 ton 2) pospółki (0-32 mm) bez zanieczyszczeń organicznych z dopuszczeniem domieszki gliny do 5% - w ilości około 400 ton 3) żwiru (2-63 mm) bez zanieczyszczeń organicznych z dopuszczeniem domieszki gliny do 5% (t.j. pospółka nie płukana o grubszym uziarnieniu) - w ilości około 7500 ton 4) żużlu - w ilości około 500 ton ze wstępnym rozsypaniem z pojazdu na wskazanych przez Zamawiającego miejscach położonych na terenie gminy Jedwabne. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia podanej szacunkowej ilości zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawach (w zakresie ilości i jakości towaru tj. bryły gliny większe niż 30 mm, kamienie większe niż 80 mm) Zamawiający będzie miał prawo odmówić przyjęcie towaru. 5. Kruszywo nie może być zanieczyszczone w postaci drutów, gwoździ i innych elementów mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie ich usunięcia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.10.00-3, 14.21.22.10-5, 14.21.21.20-7, 14.63.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146740,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 133850,00
  • Oferta z najniższą ceną: 133850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 133850,00
  • Waluta: PLN .

 

 

 

 

Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o.

Robert Wojciech Czerwiński

                                                                                 

 

Data powstania: środa, 23 mar 2016 12:08
Data opublikowania: środa, 23 mar 2016 12:10
Data edycji: środa, 23 mar 2016 12:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 kwi 2016 08:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 686 razy
Ilość edycji: 1