BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (dot. dostawy kruszywa)

Dostawa kruszywa naturalnego do celów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem wraz z transportem we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne

Jedwabne: Dostawa kruszywa naturalnego do celów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem wraz z transportem we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne
Numer ogłoszenia: 49968 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem, ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 22 19, faks 86 217 22 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Jedwabnem.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego do celów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem wraz
z transportem we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa kruszywa naturalnego do celów działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem wraz z transportem we wskazane miejsce w obrębie gminy Jedwabne 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: 1) piasku płukanego (0-2 mm) bez zanieczyszczeń organicznych w ilości 500 ton 2) pospółki (0-32 mm) bez zanieczyszczeń organicznych z dopuszczeniem domieszki gliny do 5% - w ilości około 400 ton 3) żwiru (2-63 mm) bez zanieczyszczeń organicznych
z dopuszczeniem domieszki gliny do 5% (t.j. pospółka nie płukana o grubszym uziarnieniu) - w ilości około 7500 ton 4) żużlu - w ilości około 500 ton ze wstępnym rozsypaniem z pojazdu na wskazanych przez Zamawiającego miejscach położonych na terenie gminy Jedwabne. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia podanej szacunkowej ilości zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego towaru.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawach (w zakresie ilości i jakości towaru tj. bryły gliny większe niż 30 mm, kamienie większe niż 80 mm) Zamawiający będzie miał prawo odmówić przyjęcie towaru. 5. Kruszywo nie może być zanieczyszczone w postaci drutów, gwoździ i innych elementów mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie ich usunięcia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.10.00-3, 14.21.22.10-5, 14.21.21.20-7, 14.63.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem Nr konta: 17 8752 0006 0000 2440 2000 0010.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony
z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy. 7. Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 46 ust 4a i 5

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma samochodami ciężarowymi, samowyładowczymi i przystosowanymi do transportu kruszywa, o ładowności minimum 10 t każdy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem, ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem, ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Jedwabne, dnia 07.03.2016 r.

                                                                                            Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o.

                                                                                            Robert Wojciech Czerwiński

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 mar 2016 10:37
Data opublikowania: poniedziałek, 7 mar 2016 10:42
Data edycji: poniedziałek, 7 mar 2016 10:43
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2016 11:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1036 razy
Ilość edycji: 1