BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60.000 EURO

1. Zamawiający: Burmistrz Jedwabnego 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój Nr 5
woj. podlaskie, tel./fax. (0-86) 217-20-40, e-mail: burmistrz@jedwabne.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne Gminy Jedwabne w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na następujących warunkach spłaty:
1/ spłata kredytu w 3 równych ratach po 150.000,00 zł z terminami spłaty na dzień: 31 sierpnia 2007r., 31 sierpnia 2008r. i 30 czerwca 2009r.,
2/ odsetki od udzielonego kredytu płatne 1 raz w miesiącu ostatniego dnia każdego miesiąca

3. Termin realizacji zamówienia : od 25 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2009r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Miejski Jedwabne

5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest Marian Czarkowski – Skarbnik Gminy,
w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 217-20-39, pokój Nr 1 w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.

7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest spełnienie warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1/ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, i prowadzenie działalności bankowej zgodnie z wymaganiami ustawowymi (uwierzytelniona kopia),
2/oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3/ oświadczenie wykonawcy, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4/ oferta powinna zawierać łączny koszt udzielenia kredytu, w ciągu całego okresu spłaty, z uwzględnieniem odsetek, wszelkich prowizji bankowych, marż itp. oraz harmonogram spłaty kredytu i odsetek.

8. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 06.07.2006 r. do godz. 12.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert: 6.07.2006 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3.

10. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert : cena – 100 % , po spełnieniu warunków przez oferenta, jest łączny koszt kredytu wyrażony w złotych w całym okresie spłaty na warunkach określonych w pkt 2 i z uwzględnieniem wszystkich odsetek (przy wysokości oprocentowania z zastosowaniem wskaźnika VIBOR 3-miesięcznego na dzień 14.06.2006r.), marż, prowizji i innych opłat bankowych.

11. Oferta musi być złożona w dwóch kopertach, z których :
 pierwsza (zewnętrzna) powinna zawierać tylko adres Zamawiającego i nazwę zadania którego dotyczy ,
 druga (wewnętrzna) zabezpieczona przez zalakowanie lub oklejona taśmą samoprzylepną, powinna zawierać: adres Zamawiającego, adres wykonawcy oraz dopisek „Usługi bankowe nie otwierać przed 6.07.2006 r. o godz. 13.00”

12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, 18-420 Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, pokój Nr 5, pocztą, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po otrzymaniu wniosku od oferenta.

13. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.portal.uzp.gov.pl i www.jedwabne.powiatlomzynski.pl wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 16 czerwca 2006r. do 6 lipca 2006r. oraz

Burmistrz Jedwabnego

Krzysztof Moenke


Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 cze 2006 11:35
Data opublikowania: piątek, 16 cze 2006 11:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lip 2006 07:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2792 razy