BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 2

„Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego. Numer sprawy:PGK.1.2015

 

Nazwa Zadania:  „Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 21.08.2015 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem zwany dalej Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

 

Pytanie 1

SIWZ oraz Formularz ofertowy przewidują, aby składową ceny oferty było ubezpieczenie. Natomiast w Istotne Postanowienia do Umowy w pkt. 3.g. jest zapis, iż koszty leasingu nie mogą obejmować opłat związanych z ubezpieczeniem przedmiotu. Proszę, zatem o doprecyzowanie. Jeśli Wykonawca ma doliczyć do ceny oferty ubezpieczenie proszę o wykreślenie pkt. 3.g. z Istotnych Postanowień Umowy, gdyż jest to zapis w sprzeczności z warunkiem doliczenia ubezpieczenia do ceny oferty.

Odpowiedź:

W załączniku Nr 5 Istotne Postanowienia Umowy w pkt 3 usuwa się ppkt g)

Pytanie 1

W pkt. 6. Istotnych Postanowień Umowy wskazują Państwo na konieczność wystawienie polisy na Zamawiającego. Otóż pragnę wyjaśnić, iż w przypadku leasingu operacyjnego to Leasingodawca jest właścicielem Sprzętu. Zatem polisa ubezpieczeniowa musi zostać wystawiona na Leasingodawcę, zaś Użytkownikiem w polisie będzie oznaczony Zamawiający.

Odpowiedź:

W załączniku Nr 5 Istotne Postanowienia Umowy w pkt. 6 skreśla się następującą treść :

- Polisa ubezpieczeniowa, płatna jednorazowo na cały rok z góry winna być wystawiona na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem. Płatnikiem polisy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem.

 

Jedwabne, dnia 24.08.2015 r.

 Prezes Zarządu                                                            

Robert Czerwiński

Data powstania: poniedziałek, 24 sie 2015 14:42
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sie 2015 14:44
Data edycji: czwartek, 5 lis 2015 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lis 2015 14:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 737 razy
Ilość edycji: 1