BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 10:00 w sali kinowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8, rozpoczną się obrady VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Szóstaki na Szostaki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Jedwabne ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” i uchylenia uchwały nr XXX/149/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału Gminy Jedwabne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału Gminy Jedwabne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego.
14. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
15. Wolne wnioski i uwagi.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Data powstania: wtorek, 24 mar 2015 09:24
Data opublikowania: wtorek, 24 mar 2015 09:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2015 13:13
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 835 razy