BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

BURMISTRZ JEDWABNEGO

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne

wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowo - Budżetowym


Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

1) prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczącej pracowników oświaty,
2) prowadzenie ewidencji analitycznej udzielonych pożyczek z ZFŚS Urzędu Miejskiego w Jedwabnem,
3) prowadzenie obsługi kasowej, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie dowodów księgowych do wypłaty,
b) wypłata wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem oraz oświaty,
c) wypłacanie zasiłków z OPS,
d) wypłacanie rachunków i delegacji służbowych,
e) przyjmowanie wpłat za zobowiązania pieniężne, opłaty administracyjne, targowe i inne,
f) sporządzanie raportów kasowych wszystkich wpłat i wypłat wynikających z działalności jednostki,
g) odprowadzanie wpłaconej gotówki do banku w Jedwabnem.
4) rozliczanie kart drogowych,
5) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem oraz pracowników szkół.
6) wykonując swoje obowiązki będzie Pani/Pan współpracować ze skarbnikiem Gminy Jedwabne.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe,
6) znajomość przepisów ustaw niezbędnych na stanowisku pracy (np. o samorządzie gminnym, o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna),
7) umiejętność biegłej obsługi komputera,
8) dokładność, sumienność, systematyczność.

Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność,
2) dobra organizacja pracy,
3) staż pracy w administracji samorządowej.

Wymagane dokumenty:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy z podaniem okresu, formy zatrudnienia i zakresu obowiązków),
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.),
4) życiorys i list motywacyjny,
5) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. świadectw, certyfikatów, uprawnień, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
8) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Warunki pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy – Urząd Miejski w Jedwabnem,
2) bezpieczne warunki pracy,
3) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
4) budynek urzędu nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
5) bezpośredni przełożony – skarbnik Gminy Jedwabne,
6) umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony do 6-ciu miesięcy. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. obsługi kasowej w terminie do:

2 kwietnia 2015 roku włącznie, do godz. 15.30
W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

pod adresem:
Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sekretariat urzędu - pok. nr 13, tel. /86/ 2 172 040


Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Dokumenty złożone na potrzeby naboru nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
Dodatkowych informacji udziela p. Marta Laszczkowska – sekretarz gminy, tel. (86)2172056


Jedwabne, dnia 23.03.2015 r.

Burmistrz Jedwabnego
Michał ChajewskiPliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2015 13:46
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2015 13:50
Data edycji: poniedziałek, 23 mar 2015 13:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 kwi 2015 12:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1143 razy
Ilość edycji: 1