BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jedn. Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20 kwietnia 2006 roku została wydana decyzja Nr
BIOŚ.7331-40/05/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie przyłączy do zabudowań gospodarstw domowych przewidzianych do realizacji na terenach położonych we wsiach: Orlikowo, Pawełki, Stryjaki, Olszewo Góra, Karwowo Wszebory, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Witynie i Borawskie, obejmujących działki, których wykaz wraz z numerami ewidencyjnymi stanowi załącznik na 1 do niniejszej decyzji.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami Gruntami Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Data powstania: czwartek, 20 kwi 2006 14:03
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2006 14:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 maj 2008 13:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2076 razy