BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane (dot. budowy wodociągu)

Jedwabne: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne Numer ogłoszenia: 353130 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318350 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,
woj. podlaskie, tel. 086 2172040, faks. 086 2172040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Sieci wodociągowej Witynie - Chrostowo - Kąty - Biodry - Chyliny - PVC 160mm - 4 205m - PVC 110mm - 4 146m - PVC 90mm - 971m - hydranty pożarowe 80mm - 10 szt. - zasuwy 150mm - 3 szt. - zasuwy 100mm - 5 szt. - zasuwy 80mm - 12 szt. - przecisk 219mm - 85m - przecisk 90mm - 46m - rurociąg PE 40mm - 57m - nawiertka na 90-110mm - 14 szt.
- nawiertka na 160mm - 8 szt. - odbudowa nawierzchni z bruku - 460m² 3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ.
4. Roboty (przyłącza) wykonywane poza przetargiem i umową a objęte dokumentacją techniczną należy wykonywać na zasadach i w uzgodnieniu z Komunalnym Zakładem Budżetowym w Jedwabnem. 5. Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót będące przedmiotem zamówienia służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zmówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych. 6. Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. 7. Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe. 8. Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: 1) obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem działek, przez które przebiega inwestycja, metrażu i ewentualnymi odstępstwami od pierwotnego projektu budowlanego), 2) wykonaniem dokumentacji zamiennej, gdy zaistnieje taka konieczność
i czynnościami związanymi z zalegalizowaniem (w przypadku zmiany przebiegu trasy wodociągu po uzgodnieniu z Zamawiającym), 3) sporządzeniem projektu organizacji ruchu dla robót w pasie dróg powiatowych i gminnych, 4) sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót,
5) sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6) badaniem stopnia zagęszczenia gruntu w pasie dróg, 7) urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem,
8) odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci i przyłączy, 9) wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, odbiór zajętego pasa drogowego), 10) zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami
w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego, 11) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zajęcia pasa drogowego i pokrycia kosztów z tym związanych. Decyzje o umieszczeniu urządzeń obcych w pasie drogowym, będą stanowiły odrębne decyzje wystawione na wniosek Wykonawcy na Zamawiającego. Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym pokryje bezpośrednio Zamawiający na podstawie dostarczonej decyzji, 12) pokryciem szkód powstałych
na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy, 13) wykonanie i ustawienie tablic promujących w ilości 2 szt., 14) ewentualnymi innymi kosztami, które trzeba ponieść w związku
z realizacją zamówienia. 10. UWAGA: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 528 719,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 383 256,03
• Oferta z najniższą ceną: 383 256,03 / Oferta z najwyższą ceną: 665 582,69
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 23 paź 2014 14:33
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2014 14:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lis 2014 11:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 846 razy