BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (dot. budowy wodociągu)

Jedwabne: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne Numer ogłoszenia: 318350 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,
woj. podlaskie, tel. 086 2172040.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Sieci wodociągowej Witynie - Chrostowo - Kąty - Biodry - Chyliny - PVC 160mm - 4 205m - PVC 110mm - 4 146m - PVC 90mm - 971m - hydranty pożarowe 80mm - 10 szt. - zasuwy 150mm - 3 szt. - zasuwy 100mm - 5 szt. - zasuwy 80mm - 12 szt. - przecisk 219mm - 85m - przecisk 90mm - 46m - rurociąg PE 40mm - 57m - nawiertka na 90-110mm - 14 szt. - nawiertka na 160mm - 8 szt. - odbudowa nawierzchni z bruku - 460m²
3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ. 4. Roboty (przyłącza) wykonywane poza przetargiem i umową a objęte dokumentacją techniczną należy wykonywać na zasadach i w uzgodnieniu z Komunalnym Zakładem Budżetowym w Jedwabnem. 5. Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót będące przedmiotem zamówienia służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zmówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych. 6. Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. 7. Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe. 8. Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z: 1) obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem działek, przez które przebiega inwestycja, metrażu i ewentualnymi odstępstwami od pierwotnego projektu budowlanego), 2) wykonaniem dokumentacji zamiennej, gdy zaistnieje taka konieczność i czynnościami związanymi z zalegalizowaniem (w przypadku zmiany przebiegu trasy wodociągu po uzgodnieniu z Zamawiającym), 3) sporządzeniem projektu organizacji ruchu dla robót w pasie dróg powiatowych i gminnych, 4) sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, 5) sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6) badaniem stopnia zagęszczenia gruntu w pasie dróg, 7) urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem, 8) odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci i przyłączy, 9) wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, odbiór zajętego pasa drogowego), 10) zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego, 11) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zajęcia pasa drogowego i pokrycia kosztów z tym związanych. Decyzje o umieszczeniu urządzeń obcych w pasie drogowym, będą stanowiły odrębne decyzje wystawione na wniosek Wykonawcy na Zamawiającego. Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym pokryje bezpośrednio Zamawiający na podstawie dostarczonej decyzji, 12) pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy, 13) wykonanie i ustawienie tablic promujących w ilości 2 szt., 14) ewentualnymi innymi kosztami, które trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia. 10. UWAGA: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 -Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem Nr konta: 69 8752 0006 0000 1023 2000 0070.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy. 7. Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych
w Ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 46 ust 4a i 5.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej z podaniem ich rodzaju i wartości (wartość zrealizowanych zadań nie może być mniejsza niż wartość przedmiotu zamówienia), daty i miejsca wykonania wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: - kierownika robót sanitarnych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, - kierownika robót drogowych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (tj. ulewy, wichury, powodzie itp.), 2) z uwagi na niezależne od Stron umowy okoliczności ( w szczególności wypadki losowe, choroba) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony, 3) zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 13 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Jedwabne, dnia 25.09.2014 r.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 25 wrz 2014 13:14
Data opublikowania: czwartek, 25 wrz 2014 13:25
Data edycji: czwartek, 25 wrz 2014 14:18
Data przejścia do archiwum: środa, 15 paź 2014 08:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1428 razy
Ilość edycji: 1