BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. przebudowy drogi Biodry-droga powiatowa)

Jedwabne: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104682B Biodry - droga powiatowa Nr 1966B Numer ogłoszenia: 286182 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237648 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,
woj. podlaskie, tel. 086 2172040, faks. 086 2172040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka drogi gminnej
Nr 104682B Biodry - droga powiatowa Nr 1966B.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104682B Biodry - droga powiatowa Nr 1966B. 2. Zakres robót obejmuje: 1) przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 104682B Biodry - droga powiatowa Nr 1966B o długości 493m o następującej konstrukcji nawierzchni jezdni: a) na istniejącej nawierzchni brukowej: - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm, - wykonanie nawierzchni powierzchniowej potrójnie utrwalonej - wykonanie wydłużenia istniejącego przepustu o przekroju 0,50m w km 1+264,16 b) uzupełnienie poboczy pospółką o grubości 20cm. c) projektowany przekrój normalny szlakowy: - szerokość jezdni - 5m, - szerokość poboczy - 2x1m, - spadek poprzeczny jezdni na prostej - 2% (daszkowy), - spadek poprzeczny poboczy - 5%, 2) obsługę geodezyjną budowy, 3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, 4) sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla robót nawierzchniowych, zgodnie z projektem budowlanym, ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z przedmiarem robót określonym w kosztorysie ofertowym.
3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ. 4. Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. 5. Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BUDOMOST Sp. z o.o, Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok,
kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136 441,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 126 531,21
• Oferta z najniższą ceną: 126 531,21 / Oferta z najwyższą ceną: 126 531,21
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 11:58
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2014 12:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 wrz 2014 12:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 912 razy