BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO /dot. budowy placu zabaw/

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.6.2014 Przedmiot zamówienia: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem i Nadborach” w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne
OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Jedwabne informuje, iż unieważnia postępowanie na zadanie p.n.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem i Nadborach” w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy, ponieważ oferta złożona z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu najniższa cena oferty tj. 213 698,82 zł brutto przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 137 997,53 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym postępowanie unieważnia się.
Równocześnie przewiduje się ponowne postępowanie w niniejszej sprawie.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke


Otrzymują:
1. „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń 9, 18-300 Zambrów
Data powstania: środa, 27 sie 2014 12:18
Data opublikowania: środa, 27 sie 2014 12:22
Data edycji: czwartek, 28 sie 2014 12:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 wrz 2014 12:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 834 razy
Ilość edycji: 1