BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. projektu Innowacyjne przedszkola)

Jedwabne: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, zabudowy kaloryferów, modernizacji toalet i wyposażenia szatni w ramach projektu - Innowacyjne przedszkola - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne Numer ogłoszenia: 228252 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Jedwabne: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, zabudowy kaloryferów, modernizacji toalet i wyposażenia szatni w ramach projektu - Innowacyjne przedszkola - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne

Numer ogłoszenia: 228252 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195236 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,
woj. podlaskie, tel. 086 2172040, faks. 086 2172040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, zabudowy kaloryferów, modernizacji toalet i wyposażenia szatni w ramach projektu - Innowacyjne przedszkola - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu Innowacyjne przedszkola Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku, gdy wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres robót określony w SIWZ wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. Zlecenie przez wykonawcę części robót podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości robót. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda pozycja części zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej części: 1) Część 1 Modernizacja toalet 2) Część 2 Zakup wyposażenia do utrzymywania czystości, komplet zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi 3) Część 3 Zakup i montaż rolet okiennych Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7, 42.99.90.00-5, 39.51.54.30-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt - Innowacyjne przedszkola - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Modernizacja toalet
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ZAKŁAD STOLARSKI Piotr Zieliński, Stare Kupiski, ul. Łąkowa 1A, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13024,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 12241,92
• Oferta z najniższą ceną: 12241,92 / Oferta z najwyższą ceną: 19390,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Zakup wyposażenia do utrzymywania czystości, komplet zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3194,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 3770,00
• Oferta z najniższą ceną: 3770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3770,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Zakup i montaż rolet okiennych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• CARPEXIM Dariusz Krajewski, ul. Nowogrodzka 37, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2183,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 1615,04
• Oferta z najniższą ceną: 1615,04 / Oferta z najwyższą ceną: 3750,00
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 8 lip 2014 13:22
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2014 13:24
Data edycji: wtorek, 8 lip 2014 13:25
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lip 2014 12:05
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 989 razy
Ilość edycji: 1