BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. projektu Innowacyjne przedszkola)

Jedwabne: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, zabudowy kaloryferów, modernizacji toalet i wyposażenia szatni w ramach projektu - Innowacyjne przedszkola - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne Numer ogłoszenia: 221556 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Jedwabne: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, zabudowy kaloryferów, modernizacji toalet i wyposażenia szatni w ramach projektu - Innowacyjne przedszkola - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne
Numer ogłoszenia: 221556 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172906 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040, faks. 086 2172040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, zabudowy kaloryferów, modernizacji toalet i wyposażenia szatni w ramach projektu - Innowacyjne przedszkola - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu - Innowacyjne przedszkola - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku, gdy wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres robót określony w SIWZ wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. Zlecenie przez wykonawcę części robót podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości robót. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda pozycja części zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej części: 1) Część 1 Modernizacja toalet 2) Część 2 Zakup wyposażenia do utrzymywania czystości, komplet zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi 3) Część 3 Zakup wyposażenia, zakup wyposażenia wypoczynkowego
4) Część 4 Zakup i montaż mebli, szatni do oddziałów przedszkolnych, zabezpieczenia grzejników zabudową 5) Część 5 Zakup i montaż rolet okiennych 6) Część 6 Zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne 7) Część 7 Zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.16.10.00-8, 44.41.00.00-7, 30.23.60.00-2, 42.99.90.00-5, 37.52.00.00-9, 39.16.21.00-6, 31.71.00.00-6, 39.51.54.30-8, 33.32.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt - Innowacyjne przedszkola - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3
Nazwa: Zakup wyposażenia, zakup wyposażenia wypoczynkowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9170,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 8956,80
• Oferta z najniższą ceną: 8956,80 / Oferta z najwyższą ceną: 16021,61
• Waluta: PLN.
Część NR: 4
Nazwa: Zakup i montaż mebli, szatni do oddziałów przedszkolnych, zabezpieczenia grzejników zabudową
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27246,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 28500,00
• Oferta z najniższą ceną: 12731,24 / Oferta z najwyższą ceną: 42586,97
• Waluta: PLN.
Część NR: 6
Nazwa: Zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• AMTAS Adam Miński, ul. Albańska 20/1, 60-123 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43618,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 42420,84
• Oferta z najniższą ceną: 42420,84 / Oferta z najwyższą ceną: 65318,51
• Waluta: PLN.
Część NR: 7
Nazwa: Zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Prywatne PAXER Grzegorz Papych, ul. Krotoszyńska 133, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53146,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 44097,00
• Oferta z najniższą ceną: 44097,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44097,00
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 2 lip 2014 13:47
Data opublikowania: środa, 2 lip 2014 13:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lip 2014 14:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1044 razy