BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERTY (dot. projektu Innowacyjne przedszkola)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2014 Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne
Jedwabne, dnia 12.06.2014 r.
BIOŚ.271.3.2014


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2014

Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne


OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Jedwabne informuje, iż odrzuca
w postępowaniu przetargowym na:
„Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne”
ofertę Wykonawcy:
Grafit Meble Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3B, 95-200 Pabianice

UZASADNIENIE
Zamawiający odrzucił ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy, ponieważ oferent został wykluczony z niniejszego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy gdyż nie dołączył do oferty dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj.:
1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy w dniu 06.06.2014 r. wezwał Wykonawcę e-mailem oraz listownie do uzupełnienia tych dokumentów w terminie wyznaczonym na ich uzupełnienie. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu a zatem Zamawiający posiłkując się art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy wykluczył jego ofertę z postępowania. Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 5 powyższą ofertę uznaje się za odrzuconą.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Otrzymują:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego.
2. a/a.
Data powstania: czwartek, 12 cze 2014 10:19
Data opublikowania: czwartek, 12 cze 2014 10:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 cze 2014 10:57
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 703 razy