BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Jedwabne, dnia 13 marca 2006 roku BIOŚ. 7331-/06
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z dnia 17 listopada 2000 roku , poz. 1071 , ze zmianami )
z a w i a d a m i a m

że w dniu 28 grudnia 2005 roku na wniosek Gminy Jedwabne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającego na :
Budowie sieci wodociągowej i budowie przyłączy do zabudowań gospodarstw domowych przewidzianych do realizacji na terenach położonych we wsiach : Orlikowo, Pawełki, Stryjaki, Olszewo Góra, Karwowo Wszebory, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Witynie i Borawskie, obejmujących działki, których wykaz wraz z numerami ewidencyjnymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 i 69 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem .
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem pokój nr 5 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dokonania określonych czynności , okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Załączniki:
- wykaz numerów działek objętych zadaniem inwestycyjnym
-wypis uproszczony z rejestru gruntów
Data powstania: wtorek, 14 mar 2006 13:51
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2006 13:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 maj 2008 13:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2137 razy