BIP Gminy Jedwabne

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (dot. projektu Innowacyjne przedszkola)

CZĘŚĆ NR 1 – Modernizacja toalet CZĘŚĆ NR 2 – Zakup wyposażenia do utrzymywania czystości, komplet zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi CZĘŚĆ NR 5 - Zakup i montaż rolet okiennych
Jedwabne, dnia 06.06.2014 r.
BIOŚ.271.3.2014


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
wg rozdzielnika


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2014
Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
CZĘŚĆ NR 1 – Modernizacja toalet
CZĘŚĆ NR 2 – Zakup wyposażenia do utrzymywania czystości, komplet zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
CZĘŚĆ NR 5 - Zakup i montaż rolet okiennych

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Jedwabne informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie w części nr 1 - Modernizacja toalet i w części nr 2 - Zakup wyposażenia do utrzymywania czystości, komplet zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy, ponieważ oferty złożone z najniższą ceną przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz w części nr 5, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy, ponieważ w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert
tj. do dnia 3 czerwca 2014 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty oraz zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. na część nr 1 - Modernizacja toalet - 16 019,50 zł brutto, na część nr 2 - Zakup wyposażenia do utrzymywania czystości, komplet zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - 3 928,70 zł brutto.
W postępowaniu na część nr 1 – Modernizacja toalet złożono 1 ofertę o następującej cenie:
- oferta nr 2 złożona przez: „MAXMED” Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle
Cena oferty - 32 735,29 zł brutto.
W postępowaniu na część nr 2 - Zakup wyposażenia do utrzymywania czystości, komplet zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi złożono 2 oferty o następujących cenach:
- oferta nr 2 złożona przez: „MAXMED” Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle
Cena oferty - 8 365,19 zł brutto
- oferta nr 4 złożona przez: CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin
Cena oferty - 6 629,70 zł brutto
Jedynym kryterium decydującym o wyborze ofert w przedmiotowym postępowaniu była cena. Oferty z najniższą ceną znacznie przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po analizie możliwości finansowych Gminy Jedwabne, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny ofert z najniższą ceną.
W postępowaniu na część nr 5 - Zakup i montaż rolet okiennych nie wpłynęła żadna oferta w związku, z czym zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.
Stąd też niniejsze postępowanie podlega unieważnieniu w części nr 1, 2 i 5.
Równocześnie przewiduje się ponowne postępowanie w niniejszej sprawie.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof MoenkeOtrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Prywatne PAXER Grzegorz Papych, ul. Krotoszyńska 133, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2. „MAXMED” Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle.
3. Grafit Meble Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3B 95-200 Pabianice.
4. CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin.
5. TEKSA AGNIESZKA JAROSIŃSKA, ul. Sikorskiego 23/12, 46-040 Ozimek.
6. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.
7. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ ,,CEZAS” Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok.
8. ZAKŁAD STOLARSKI Piotr Zieliński, Stare Kupiski, ul. Łąkowa 1A, 18-400 Łomża.
9. AMTAS Adam Miński, ul. Albańska 20/1, 60-123 Poznań.
Data powstania: piątek, 6 cze 2014 11:20
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2014 11:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 cze 2014 10:57
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1116 razy