BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA /dot. przebudowy ul. Wesołej, Spółdzielczej, Pięknej/

Jedwabne: Przebudowa ulicy Wesołej, Spółdzielczej i Pięknej w Jedwabnem Numer ogłoszenia: 162536 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114886 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040, faks. 086 2172040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Wesołej, Spółdzielczej i Pięknej w Jedwabnem.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: Przebudowa ulicy Wesołej, Spółdzielczej i Pięknej w Jedwabnem. 2. Zakres robót obejmuje: 1) ul. Wesoła: - przebudowę nawierzchni brukowcowej na nawierzchnię z kostki polbruk na długości 287,55 m i dostosowanie jej do parametrów konstrukcyjnych dla ruchu KR-1, - przebudowę nawierzchni zjazdów i chodników z istniejących płytek chodnikowych betonowych na kostkę polbruk. 2) ul. Spółdzielcza: - przebudowę nawierzchni brukowcowej na nawierzchnię z kostki polbruk na długości 155,45 m i dostosowanie jej do parametrów konstrukcyjnych dla ruchu KR-1, - przebudowę nawierzchni zjazdów i chodników z istniejących płytek chodnikowych betonowych na kostkę polbruk. 3) ul. Piękna: - przebudowę nawierzchni brukowcowej i żwirowej na nawierzchnię z kostki polbruk na długości 536,70 m i dostosowanie jej do parametrów konstrukcyjnych dla ruchu KR-1, - przebudowę nawierzchni zjazdów i chodników z istniejących płytek chodnikowych betonowych na kostkę polbruk. 4) obsługę geodezyjną budowy, 5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót,
6) sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla robót nawierzchniowych, zgodnie z projektem budowlanym, ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z przedmiarem robót określonym w kosztorysie ofertowym. 3. Brukowiec z rozbiórek stanowi własność Inwestora i winien być przetransportowany na odległość 1 km i składowany we wskazanym miejscu. 4. Drzewa uwidocznione w projekcie budowlanym zostały już usunięte i nie dotyczą przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ. 6. Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót będące przedmiotem zamówienia służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych
w dokumentacji lub równoważnych. 7. Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. 8. Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PLONIX Wojciech Tokarski Paweł Koniec spółka cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 221 863,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 923 835,21
• Oferta z najniższą ceną: 923 835,21 / Oferta z najwyższą ceną: 1 159 443,18
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 14 maj 2014 13:42
Data opublikowania: środa, 14 maj 2014 13:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 maj 2014 12:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 835 razy