BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY /dot. przebudowy ul. Wesołej, Spółdzielczej, Pięknej/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.1.2014 Nazwa Zadania: „Przebudowa ulicy Wesołej, Spółdzielczej oraz odcinka ulicy Pięknej w Jedwabnem”
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 21.02.2014 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Jedwabne zwana dalej Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:
Pytanie 1
Czy Zamawiający przewiduje płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie częściowych faktur VAT obejmujących swoim zakresem zakończone etapy robót?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje płatności należnego wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie częściowych faktur VAT obejmujących swoim zakresem zakończone etapy robót.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: poniedziałek, 24 lut 2014 14:12
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lut 2014 14:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 mar 2014 09:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 875 razy