BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. zakupu węgla)

Jedwabne: Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2013/2014: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton Numer ogłoszenia: 395122 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Jedwabne: Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2013/2014: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony.
4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton
Numer ogłoszenia: 395122 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 354718 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 2172040, faks. 86 2172040
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2013/2014: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2013/2014: - Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton. - Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. - Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. - Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton. Ustala się minimalne wymagania dla dostarczanego węgla: - wartość opałowa min 26 MJ/kg - spiekalność niska (poniżej 10º RI); węgiel nie powinien zlepiać się w czasie spalania - zawartość miału - do 10% - zawartość siarki - do 10% - zawartość wilgoci - do 10% - zawartość popiołu - do 10% - ponadto granulacja dla węgla ekogroszek - od 5 do 31 mm Przedstawiona ilość węgla jest ilością szacunkową na podstawie zużycia z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości węgla w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenach jednostkowych węgla. Dostawy będą realizowane partiami, a częstotliwość pojedynczych dostaw wynikać będzie z każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Wielkość pojedynczych dostaw max do 10 ton. Dostawy węgla do kotłowi winny odbywać się w terminie nie dłuższym niż 48 godz. od momentu złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na węgiel na wskazany przez Wykonawcę numer faksu lub telefonicznie oraz w terminie 24 godzin w sytuacji, którą Zamawiający przedstawi w zamówieniu, jako awaryjną. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kwit węglowy oraz certyfikat jakości węgla wystawiony przez producenta. Wykonawca jednocześnie zobowiązany będzie do dokonywania stałej bądź okresowej lub wyrywkowej kontroli dostarczonego paliwa w niezależnym laboratorium pod względem zgodności z dokumentami ofertowymi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Image”, ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze-Gardawice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111 101,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 102 497,00
• Oferta z najniższą ceną: 102 497,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103 545,00
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: poniedziałek, 30 wrz 2013 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2013 13:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 paź 2013 13:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1056 razy