BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. przebudowy odcinków ulic Konopnickiej i Kościuszki)

Jedwabne: Przebudowa odcinka ulicy Konopnickiej wraz z kanałem deszczowym oraz odcinka ulicy Kościuszki w Jedwabnem Numer ogłoszenia: 380134 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 347976 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
\
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,
woj. podlaskie, tel. 86 2172040, faks. 86 2172040
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka ulicy Konopnickiej wraz z kanałem deszczowym oraz odcinka ulicy Kościuszki w Jedwabnem.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: Przebudowa odcinka ulicy Konopnickiej wraz z kanałem deszczowym oraz odcinka ulicy Kościuszki w Jedwabnem. 2. Zakres robót obejmuje: 1) ul. Konopnickiej - budowę nawierzchni ulicy z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową - długość jezdni 254,81 m, szerokość jezdni 6,00 m, - budowę nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolorowej) o grubości 8cm - 288,00 m², - budowę chodników z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6cm - 714,00 m², - budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy zewnętrznej 315mm o długości 200,10m, studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1200mm - 6szt, wpustów betonowych ø 500mm - 10 szt. 2) ul. Kościuszki: - budowę nawierzchni ulicy z mieszanek mineralno-bitumicznych - długość jezdni 75,00 m, szerokość jezdni 5,00 m, - budowę nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolorowej) o grubości 8cm - 117 m², - budowę chodników z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6cm - 207 m². 3) obsługę geodezyjną budowy, 4) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, 5) sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla robót nawierzchniowych i kanalizacyjnych oddzielnie, zgodnie z projektem budowlanym, ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z przedmiarem robót określonym w kosztorysie ofertowym. 3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ. 4. Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót będące przedmiotem zamówienia służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zmówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych. 5. Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. 6. Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156,
18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 502 682,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 512 044,76
• Oferta z najniższą ceną: 512 044,76 / Oferta z najwyższą ceną: 512 044,76
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 19 wrz 2013 11:07
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2013 11:09
Data edycji: czwartek, 19 wrz 2013 11:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 wrz 2013 10:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 668 razy
Ilość edycji: 1