BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. dowozu uczniów do szkół)

Jedwabne: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
Numer ogłoszenia: 268950 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100821 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172 040, faks.086 2 172 040
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwozie do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 wraz z opiekunem. ZADANIE NR 1 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne -Biodry Kolonia - Biodry - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn -Koniecki - Makowskie - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Nadbory - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Bartki, Kamianki, Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne. Trasa nr 1: Jedwabne -Biodry Kolonia - Biodry - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn -Koniecki - Makowskie - Jedwabne. - długość trasy 67 km, - ilość dzieci -39 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około godz. 6:15, - czas odwozu 15:10. Trasa nr 2: Jedwabne - Nadbory - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne. - długość trasy 42,4 km, - ilość dzieci - 41 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 6:30, - czas odwozu 15:10. Trasa nr 3: Jedwabne - Bartki, Kamianki, Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne. - długość trasy 18,5 km, - ilość dzieci - 26 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:25, - odwóz połączony z trasą nr 4 - czas odwozu 13:55 oraz z trasą nr 1 - czas odwozu 15:10. Trasa nr 4: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne. - długość trasy 39 km, - ilość dzieci -10 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:45, - czas wyjazdu około 7:45, - czas odwozu od 13:55. ilość kilometrów w zadaniu Nr 1 - 166,9 km, ilość pojazdów niezbędnych do wykonania zadania Nr 1 -2 autobusy min. 44 osoby. ZADANIE NR 2 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Kubrzany - Karwowo - Stryjaki - Pawełki - Orlikowo - Olszewo Góra - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Orlikowo Kolonia - Jedwabne. Trasa nr 1: Jedwabne - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne. - długość trasy 42 km, - ilość dzieci -33 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:20, - czas odwozu 13:55 oraz 15:10. Trasa nr 2: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki - Jedwabne. - długość trasy 44,1 km, - ilość dzieci -18 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 6:45, - czas odwozu 13:55 oraz 14:30. Trasa nr 3 Jedwabne - Kubrzany - Karwowo - Stryjaki - Pawełki - Orlikowo - Olszewo Góra - Kossaki - Jedwabne. - długość trasy 22 km, - ilość dzieci - 42 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:45, - czas wyjazdu około 8:05, - tylko przywóz dzieci - odwóz połączony z trasą nr 1 i 2. Trasa nr 4 : Jedwabne - Orlikowo Kolonia - Jedwabne. - długość trasy 24,4 km, - ilość dzieci -5 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:40, - czas odwozu 15:00. ilość kilometrów w zadaniu Nr 2 - 132,5 km, ilość pojazdów niezbędnych do wykonania zadania Nr 2 - 2 autobusy min 44 osoby ZADANIE NR 3 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze - Bronaki Olki- Janczewko - Janczewo - Kaimy - Korytki - Jedwabne. Trasa nr2: Jedwabne - Rostki - Kotowo Plac - Kotówek - Kotowo Stare - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne. Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze - Bronaki Olki- Janczewko - Janczewo - Kaimy - Korytki - Jedwabne. - długość trasy 28,2 km, - ilość dzieci - 44 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:25, - czas odwozu 14:30. Trasa nr2: Jedwabne - Rostki - Kotowo Plac - Kotówek- Kotowo Stare - Jedwabne. - długość trasy 20,4 km, - ilość dzieci -37 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć 8:00, - czas wyjazdu około 7:05, - czas odwozu 14:50. Trasa nr 3: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne. - długość trasy 42 km, - ilość dzieci - 19 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:15, - czas odwozu 12:50 do 14:30. ilość kilometrów w zadaniu Nr 3 - 90,6 km, ilość pojazdów niezbędnych do wykonania zadania Nr 3 - 2 autobusy - (1 ilość miejsc 44 osoby, 1 ilość miejsc min. 22 osoby) 2. Dowóz uczniów odbywał się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 3. Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów do autobusów po uzgodnieniu z sołtysami i właścicielami posesji, przy których autobusy się zatrzymują. 4. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km poszczególnego zadania (obowiązującą przez cały okres trwania umowy).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: ZADANIE NR 1 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne -Biodry Kolonia - Biodry - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn -Koniecki - Makowskie - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Nadbory - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Bartki, Kamianki, Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka, ul. Plac 250-lecia 11, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192 419,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 250 450,14
• Oferta z najniższą ceną: 250 450,14 / Oferta z najwyższą ceną: 317 033,23
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: ZADANIE NR 2 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Kubrzany - Karwowo - Stryjaki - Pawełki - Orlikowo - Olszewo Góra - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Orlikowo Kolonia - Jedwabne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• TRANSWALD Mirosława Chojnowska, ul. Mickiewicza 35, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152 759,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 189 130,50
• Oferta z najniższą ceną: 189 130,50 / Oferta z najwyższą ceną: 226 471,65
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: ZADANIE NR 3 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze - Bronaki Olki- Janczewko - Janczewo - Kaimy - Korytki - Jedwabne. Trasa nr2: Jedwabne - Rostki - Kotowo Plac - Kotówek - Kotowo Stare - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka, ul. 250-lecia 11, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104 452,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 135 954,36
• Oferta z najniższą ceną: 135 954,36 / Oferta z najwyższą ceną: 193 652,06
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Ryszard Moenke
Data powstania: środa, 10 lip 2013 12:54
Data opublikowania: środa, 10 lip 2013 12:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lip 2013 15:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1159 razy