BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Jedwabne dnia, 26 czerwca 2013 rokuOGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM


1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, w sali nr 15 w dniu 31.07.2013 r. o godz. 10ºº.

2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby prawne, fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przetarg jest ogłaszany na zasadach drugiego przetargu.

3. Działka o nr ewidencyjnym 1284/4 i pow. 793 m², w ewidencji gruntów określona jako grunt budowlany (planu zagospodarowania przestrzennego gmina nie posiada), położona jest w obrębie miasta Jedwabne przy drodze gminnej.

4. Nieruchomość posiada kształt prostokąta.

5. Cena wywoławcza wynosi: 19 000 zł plus 23% podatku VAT (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 26.07.2013 r. do godz. 13.30 w kasie Urzędu bądź na konto 69 8752 0006 0000 1023 2000 0070 Bank Spółdzielczy w Jedwabnem.

7. Nieruchomość nie jest obciążona żadnym zobowiązaniem.

8. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
1) dowód wpłaty wadium,
2) dokument stwierdzający tożsamość,
3) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz nieruchomością,
4) uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Burmistrz Jedwabnego wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

11. Uchylenie się uczestnika przetargu, który wygra przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

14. Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca.

15. Burmistrz Jedwabnego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, o czym poinformuje niezwłocznie.

16. Nabywca nieruchomości dokonuje na własny koszt okazania granic lub wznowienia punktów granicznych.

17. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr 24, tel. 2172 184.
BURMISTRZ JEDWABNEGO

Krzysztof Moenke


Data powstania: wtorek, 25 cze 2013 13:21
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2013 13:22
Data edycji: wtorek, 25 cze 2013 13:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 sie 2013 10:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 845 razy
Ilość edycji: 1