BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie bułek słodkich do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
E-mail ops@jedwabne.pl

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie zamawiającego

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostarczanie ok.31209 sztuk bułek słodkich w okresie od 06.02.2006 r do 29.06.2006 r.w ramach dożywiania ok. 150 dzieci do następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - 85 uczniów
2. Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem - 43 uczniów
3. Szkoła Podstawowa w Nadborach -10 uczniów
4. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych - 12 uczniów
Konkretna ilość bułek do poszczególnych szkół w terenie będzie zgłaszana z 1-dniowym wyprzedzeniem przez OPS, do szkół w Jedwaabnem - przez szkołę. Transport zapewnia nieodpłatnie dostawca.. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową bułki słodkiej

kod CPV

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
od 06.02.2006r do 29.06.2006r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: cena 100%

8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
100% cena

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
do dnia 2006-01-23 do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego dnia 2006.01.23 o godz. 12:15.

12) termin związania ofertą okres 14 dni dni , tj. do dnia 2006-02-06
Data powstania: wtorek, 3 sty 2006 16:02
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2006 16:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lut 2006 09:14
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1818 razy