BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. odbioru i zagospodarowania odpadów)

Jedwabne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne Numer ogłoszenia: 108771 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172236 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zw. dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje rozdział IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4,
15-102 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 680 136,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 491 961,00
• Oferta z najniższą ceną: 491 961,00 / Oferta z najwyższą ceną: 774 000,00
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 12 cze 2013 11:36
Data opublikowania: środa, 12 cze 2013 11:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 cze 2013 11:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 867 razy