BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (dot. dowozu uczniów do szkół)

Jedwabne: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Numer ogłoszenia: 100821 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
Jedwabne: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
Numer ogłoszenia: 100821 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwozie do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 wraz z opiekunem. ZADANIE NR 1 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne -Biodry Kolonia - Biodry - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn -Koniecki - Makowskie - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Nadbory - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Bartki, Kamianki, Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne. Trasa nr 1: Jedwabne -Biodry Kolonia - Biodry - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn -Koniecki - Makowskie - Jedwabne. - długość trasy 67 km, - ilość dzieci -39 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około godz. 6:15, - czas odwozu 15:10. Trasa nr 2: Jedwabne - Nadbory - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne. - długość trasy 42,4 km, - ilość dzieci - 41 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 6:30, - czas odwozu 15:10. Trasa nr 3: Jedwabne - Bartki, Kamianki, Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne. - długość trasy 18,5 km, - ilość dzieci - 26 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:25, - odwóz połączony z trasą nr 4 - czas odwozu 13:55 oraz z trasą nr 1 - czas odwozu 15:10. Trasa nr 4: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne. - długość trasy 39 km, - ilość dzieci -10 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:45, - czas wyjazdu około 7:45, - czas odwozu od 13:55. ilość kilometrów w zadaniu Nr 1 - 166,9 km, ilość pojazdów niezbędnych do wykonania zadania Nr 1 -2 autobusy min. 44 osoby. ZADANIE NR 2 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Kubrzany - Karwowo - Stryjaki - Pawełki - Orlikowo - Olszewo Góra - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Orlikowo Kolonia - Jedwabne. Trasa nr 1: Jedwabne - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne. - długość trasy 42 km, - ilość dzieci -33 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:20, - czas odwozu 13:55 oraz 15:10. Trasa nr 2: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki - Jedwabne. - długość trasy 44,1 km, - ilość dzieci -18 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 6:45, - czas odwozu 13:55 oraz 14:30. Trasa nr 3 Jedwabne - Kubrzany - Karwowo - Stryjaki - Pawełki - Orlikowo - Olszewo Góra - Kossaki - Jedwabne. - długość trasy 22 km, - ilość dzieci - 42 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:45, - czas wyjazdu około 8:05, - tylko przywóz dzieci - odwóz połączony z trasą nr 1 i 2. Trasa nr 4 : Jedwabne - Orlikowo Kolonia - Jedwabne. - długość trasy 24,4 km, - ilość dzieci -5 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:40, - czas odwozu 15:00. ilość kilometrów w zadaniu Nr 2 - 132,5 km, ilość pojazdów niezbędnych do wykonania zadania Nr 2 - 2 autobusy min 44 osoby ZADANIE NR 3 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze - Bronaki Olki- Janczewko - Janczewo - Kaimy - Korytki - Jedwabne. Trasa nr2: Jedwabne - Rostki - Kotowo Plac - Kotówek - Kotowo Stare - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne. Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze - Bronaki Olki- Janczewko - Janczewo - Kaimy - Korytki - Jedwabne. - długość trasy 28,2 km, - ilość dzieci - 44 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:25, - czas odwozu 14:30. Trasa nr2: Jedwabne - Rostki - Kotowo Plac - Kotówek- Kotowo Stare - Jedwabne. - długość trasy 20,4 km, - ilość dzieci -37 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć 8:00, - czas wyjazdu około 7:05, - czas odwozu 14:50. Trasa nr 3: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne. - długość trasy 42 km, - ilość dzieci - 19 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:15, - czas odwozu 12:50 do 14:30. ilość kilometrów w zadaniu Nr 3 - 90,6 km, ilość pojazdów niezbędnych do wykonania zadania Nr 3 - 2 autobusy - (1 ilość miejsc 44 osoby, 1 ilość miejsc min. 22 osoby) 2. Dowóz uczniów odbywał się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 3. Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów do autobusów po uzgodnieniu z sołtysami i właścicielami posesji, przy których autobusy się zatrzymują. 4. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km poszczególnego zadania (obowiązującą przez cały okres trwania umowy)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium (z wyszczególnieniem konkretnego zadania) w wysokości: Zadanie Nr 1 - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Zadanie Nr 2 - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Zadanie Nr 3 - 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem Nr konta: 69 8752 0006 0000 1023 2000 0070. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy. 7. Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych w ustawie, w szczególności w art. 46 ust 4a i 5
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży aktualną licencję bądź zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, które gwarantują wykonanie zamówienia w sposób rzetelny i należyty lub ma możliwość skorzystania z usług w tym zakresie. Zależnie od zadania, na które Wykonawca składa ofertę, powinien dysponować następującymi pojazdami: Zadanie Nr 1 - co najmniej dwa autobusy do przewozu min. 44 osób. Zadanie Nr 2 - co najmniej dwa autobusy do przewozu min. 44 osób. Zadanie Nr 3 - co najmniej dwa autobusy w tym jeden do przewozu min. 44 osób i jeden do przewozu min. 22 osób. Pojazdy w chwili składania oferty muszą być dopuszczone do ruchu drogowego i posiadać aktualne badania techniczne oraz muszą być wyposażone w system nawigacji satelitarnej umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 13 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne -Biodry Kolonia - Biodry - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn -Koniecki - Makowskie - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Nadbory - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Bartki, Kamianki, Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne -Biodry Kolonia - Biodry - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn -Koniecki - Makowskie - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Nadbory - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Bartki, Kamianki, Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne. Trasa nr 1: Jedwabne -Biodry Kolonia - Biodry - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn -Koniecki - Makowskie - Jedwabne. - długość trasy 67 km, - ilość dzieci -39 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około godz. 6:15, - czas odwozu 15:10. Trasa nr 2: Jedwabne - Nadbory - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne. - długość trasy 42,4 km, - ilość dzieci - 41 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 6:30, - czas odwozu 15:10. Trasa nr 3: Jedwabne - Bartki, Kamianki, Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne. - długość trasy 18,5 km, - ilość dzieci - 26 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:25, - odwóz połączony z trasą nr 4 - czas odwozu 13:55 oraz z trasą nr 1 - czas odwozu 15:10. Trasa nr 4: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne. - długość trasy 39 km, - ilość dzieci -10 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:45, - czas wyjazdu około 7:45, - czas odwozu od 13:55. ilość kilometrów w zadaniu Nr 1 - 166,9 km, ilość pojazdów niezbędnych do wykonania zadania Nr 1 -2 autobusy min. 44 osoby..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Kubrzany - Karwowo - Stryjaki - Pawełki - Orlikowo - Olszewo Góra - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Orlikowo Kolonia - Jedwabne..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 2 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne. Trasa nr 2: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Kubrzany - Karwowo - Stryjaki - Pawełki - Orlikowo - Olszewo Góra - Kossaki - Jedwabne. Trasa nr 4: Jedwabne - Orlikowo Kolonia - Jedwabne. Trasa nr 1: Jedwabne - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne. - długość trasy 42 km, - ilość dzieci -33 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:20, - czas odwozu 13:55 oraz 15:10. Trasa nr 2: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki - Jedwabne. - długość trasy 44,1 km, - ilość dzieci -18 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 6:45, - czas odwozu 13:55 oraz 14:30. Trasa nr 3 Jedwabne - Kubrzany - Karwowo - Stryjaki - Pawełki - Orlikowo - Olszewo Góra - Kossaki - Jedwabne. - długość trasy 22 km, - ilość dzieci - 42 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:45, - czas wyjazdu około 8:05, - tylko przywóz dzieci - odwóz połączony z trasą nr 1 i 2. Trasa nr 4 : Jedwabne - Orlikowo Kolonia - Jedwabne. - długość trasy 24,4 km, - ilość dzieci -5 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:40, - czas odwozu 15:00. ilość kilometrów w zadaniu Nr 2 - 132,5 km, ilość pojazdów niezbędnych do wykonania zadania Nr 2 - 2 autobusy min 44 osoby.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE NR 3 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze - Bronaki Olki- Janczewko - Janczewo - Kaimy - Korytki - Jedwabne. Trasa nr2: Jedwabne - Rostki - Kotowo Plac - Kotówek - Kotowo Stare - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 3 - TRASY: Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze - Bronaki Olki- Janczewko - Janczewo - Kaimy - Korytki - Jedwabne. Trasa nr2: Jedwabne - Rostki - Kotowo Plac - Kotówek - Kotowo Stare - Jedwabne. Trasa nr 3: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne. Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze - Bronaki Olki- Janczewko - Janczewo - Kaimy - Korytki - Jedwabne. - długość trasy 28,2 km, - ilość dzieci - 44 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:25, - czas odwozu 14:30. Trasa nr2: Jedwabne - Rostki - Kotowo Plac - Kotówek- Kotowo Stare - Jedwabne. - długość trasy 20,4 km, - ilość dzieci -37 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć 8:00, - czas wyjazdu około 7:05, - czas odwozu 14:50. Trasa nr 3: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne. - długość trasy 42 km, - ilość dzieci - 19 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00, - czas wyjazdu około 7:15, - czas odwozu 12:50 do 14:30. ilość kilometrów w zadaniu Nr 3 - 90,6 km, ilość pojazdów niezbędnych do wykonania zadania Nr 3 - 2 autobusy - (1 ilość miejsc 44 osoby, 1 ilość miejsc min. 22 osoby).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Jedwabne, dnia 05.06.2013 r.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 cze 2013 14:33
Data opublikowania: środa, 5 cze 2013 14:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 cze 2013 15:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1167 razy