BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Jedwabne dnia, 22 maja 2013 rokuOGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM


1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, w sali nr 15, w dniu 24.06.2013 r., o godz. 10ºº.

2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby prawne i fizyczne.

3. Działka rolna o nr ewidencyjnym 413 o pow. 0,5954 ha, w ewidencji gruntów określona jako grunt rolny (planu zagospodarowania przestrzennego gmina nie posiada), położona jest w obrębie miasta Jedwabne przy drodze gminnej.

4. Cena wywoławcza wynosi: 8 000 (słownie: osiem tysięcy złotych).

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 21.06.2013 r. do godz. 13.30 w kasie Urzędu.

7. Nieruchomość nie jest obciążona żadnym zobowiązaniem.

8. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz nieruchomością,
• osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Burmistrz Jedwabnego wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

11. Uchylenie się uczestnika przetargu, który wygra przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

14. Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca.

15. Burmistrz Jedwabnego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, o czym poinformuje niezwłocznie.

16. Nabywca nieruchomości dokonuje na własny koszt okazanie granic lub wznowienia punktów granicznych.

17. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr 31, tel. 2172 184.
BURMISTRZ JEDWABNEGO

Krzysztof Moenke


Data powstania: środa, 5 cze 2013 10:36
Data opublikowania: środa, 5 cze 2013 11:00
Data edycji: środa, 5 cze 2013 11:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 cze 2013 09:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 922 razy
Ilość edycji: 1