BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedwabne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącego przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Łomża - Ełk na terenie gminy Jedwabne
Jedwabne 16.01.2013r.
BIOŚ.6722.2.2013

Redakcja Gazety „Współczesnej
Ul. Długa 6
18-400 Łomża

ZLECENIE

Urząd Miejski w Jedwabnem zleca opublikowanie na łamach Waszego pisma w dniu 22.01.2013r. poniższego ogłoszenia
Należność za poniższe dokonamy po zrealizowaniu zlecenia i przedłożeniu faktury
Nasz NIP: 718-127-94-22OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedwabne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącego przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Łomża - Ełk na terenie gminy Jedwabne

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.),oraz Uchwały Nr Nr XIV/59/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Ęłk – Łomża na terenie Gminy Jedwabne. Burmistrz Jedwabnego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie Gminy Jedwabne, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Plan miejscowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykłada się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, w terminie od 30.01.2013 r. do 21.02. 2013r.. W dniu 15.02.2013 r., Burmistrz Jedwabnego organizuje dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu i w prognozie rozwiązaniami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, o godz. 1300 w Sali konferencyjnej, osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu na piśmie do Burmistrza Jedwabnego, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2013 roku.
Zgodnie z art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) uwagi do prognozy wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Burmistrza Jedwabnego, na adres ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne lub burmistrz@jedwabne.pl, w terminie do dnia 09.03.2013 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy uwaga i wniosek.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Data powstania: piątek, 18 sty 2013 08:33
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2013 08:35
Data edycji: wtorek, 22 sty 2013 09:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2013 10:51
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1052 razy
Ilość edycji: 1