BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Jakie zmiany czekają nas po nowym roku?

Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system pobierania opłat za wywóz śmieci. Każda Gmina zostanie zobligowana do przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami w zamian za określoną w drodze uchwały opłatę za ich wywóz. Jej wysokość może być uzależniona od jednego z trzech kryteriów: • powierzchni nieruchomości, • liczby osób zamieszkujących pod danym adresem, • ilości zużytej wody, • gospodarstwa domowego. W naszej Gminie najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie wybór drugiego kryterium, tj. stawka od faktycznie zamieszkałego mieszkańca.
Wybór metody naliczania opłaty

Metoda naliczania opłaty według ilości mieszkańców zamieszkałych jest najbardziej sprawiedliwa społecznie. Wydaje się ona oczywista, ponieważ każdy produkuje odpady komunalne. Wadą tej metody jest jej niedogodność dla mieszkańców, która to związana jest ze zmiennością danych będących podstawą ustalania wysokości opłaty. Mankamentem jej jest także fakt, iż ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych gospodarstwach jest uzależniona od wieku, miejsca zamieszkania, stylu życia, przyzwyczajeń, wysokości dochodów i wielu innych czynników.

Z kolei metoda naliczania opłaty według zużycia wody w lokalach mieszkalnych jest,w porównaniu do metody od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość bardziej ryzykowna ze względu na ryzyko zaniżania zużycia wody, celem zmniejszenia opłaty za odpady. Istotną wadą takiego rozwiązania jest także fakt, że ilość zużywanej na obszarze danej nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące tę nieruchomość. Opłata od ilości zużytej wody wymaga zwodociągowania oraz opomiarowania wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze gminy i własnych ujęć wody zużywanej na różne potrzeby. Metoda ta wymaga ciągłej aktualizacji podstawy naliczania z uwzględnieniem ilości zużytej wody.

Należy nadmienić, że w Gminie Jedwabne jest około 40% posesji podłączonych do sieci wodociągowej. Pozostali mieszkańcy Gminy Jedwabne nie korzystają z wodociągu a z własnych ujęć, które nie są opomiarowane. Ponadto gospodarstwa rolne zużywają dużą ilość wody na cele produkcyjne. Byłoby wielką niesprawiedliwością obciążanie producentów kolosalnymi opłatami.

Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkałej powierzchni w gospodarstwie domowym, jak również za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego nie odzwierciedlają ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Wybór tych metod może spowodować obciążenie bardzo ogromnymi kosztami najbiedniejszych mieszkańców miasta. Opłata od powierzchni lokalu mieszkalnego mogłaby mieć zastosowanie tylko w miejscowościach, w których znajdują się budynki mieszkalne o podobnym standardzie i zamieszkują w nich rodziny o zbliżonym modelu. W społecznościach o różnych modelach życia metoda ta wydaje się być zbyt kontrowersyjna, gdyż mieszkają w nich osoby samotne mające duże mieszkania, jak również rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne w małych mieszkaniach. Opłata od gospodarstwa domowego odznacza się podobnymi wadami jak opłata od zamieszkałej powierzchni. Poza tym w ustawodawstwie polskim brak jest interpretacji definicji „gospodarstwo domowe”.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje proponuje się wybór metody naliczania według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Istotną kwestią jest oprócz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również przyjęcie definicji osoby zamieszkującej. Najbardziej słuszną wydaje się definicja zgodna z art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14). Według tej definicji miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. Również wydaje się słusznym wykorzystanie zbiorów meldunkowych prowadzonych w oparciu o obowiązującą obecnie ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, aczkolwiek fakt zameldowania nie oznacza do końca faktycznego miejsca zamieszkania danej osoby. Zauważyć przy tym należy, iż w dniu 24 września 2010 r. uchwalona została nowa ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, póź. 1427). Zgodnie zaś z brzmieniem art. 74 ust. 1 powyższej ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r. znosi się obowiązek meldunkowy.

Podstawa naliczania opłaty

Żeby ustalić liczbę mieszkańców w danym lokalu właściciele będą zobowiązani do wypełnienia specjalnych deklaracji, które zostaną poddane przez urzędników weryfikacji, po to aby porównać te dane z danymi z ewidencji ludności. Jesteśmy świadomi, że ta rozbieżność będzie dość duża biorąc pod uwagę chociażby fakt przebywania osób za granicą lub też zamieszkiwania dzieci i młodzieży przez okres roku szkolnego w akademikach czy też w bursach szkolnych.
W przypadku stwierdzenia takich rozbieżności, właściciel nieruchomości będzie musiał oprócz deklaracji przedłożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające stan faktyczny. Dokumentami tymi będą:
1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni,
2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju,
3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Jedwabne oraz kopia deklaracji z tej gminy, bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy,
4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Jedwabne pod adresem innym niż adres zameldowania.

Ile będziemy płacić?

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy obowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu, a także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Gmina Jedwabne liczy około 5700 mieszkańców, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych szacuje się na około 1541 Mg/rok.
Stawka opłaty za gospodarowanie opłatami obejmuje koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które obecnie szacuje się na 10 zł za pojemnik 120 l. Po wprowadzeniu zmiany systemu gospodarowania odpadami koszty te będą musiały ulec zmianie ze względu na to, iż firma odbierająca odpady komunalne nie będzie mogła składować zebranych odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Korytkach, a będzie musiała przewozić je do regionalnej instalacji wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego, tj. do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii gm. Miastkowo.

Ustalona uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zawiera również koszty tworzenia i utrzymywania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy będą mogli przynieść zebrane selektywnie odpady, których przekazanie przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe. W naszej gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie utworzony na bazie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem, przy ul. Mickiewicza 4.
Dodatkowo zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obsługę administracyjną całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą prowadziły gminy. Koszty tej obsługi (zarządzania) obejmować będą obsługę klientów, obsługę biurową, koszty druku i wysyłki faktur, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, windykacji itp.

Podsumowując koszty wszystkich elementów, które powinna zawierać stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyniesie ona ok. 19 zł od mieszkańca w przypadku gdy nie zadeklaruje segregacji odpadów.
Jednocześnie ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, dlatego też alby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów
„u źródła” ustala się stawkę w wysokości 9,50 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane są w sposób selektywny.Kto jest objęty zorganizowanym systemem?

Zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych gmina obejmuje tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Natomiast właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, we własnym zakresie zobowiązani są do podpisywania umów na odbiór odpadów na zasadach cywilno-prawnych z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy. Wykaz tych firm można znajduje się na stronie internetowej gminy w zakładce „Informacje o środowisku”-„Rejestr Działalności Regulowanej”.

Co i jak będziemy segregować?

W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne,
3) szkło,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady zielone z pielęgnacji ogródków i parków,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) odpady budowlano-remontowe,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.
Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej będą służyć worki o ujednoliconych kolorach, natomiast w zabudowie wielorodzinnej pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki odpadów:
1) WOREK ŻÓŁTY 120 l z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, a także drobny metal,
2) WOREK ZIELONY 120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe,
3) WOREK NIEBIESKI 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
4) POJEMNIK ŻÓŁTY 1100 l z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, także drobny metal,
5) POJEMNIK NIEBIESKI 1100 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
6) POJEMNIK ZIELONY 1100 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe.

Po podjęciu uchwał planuje się na początku nowego 2013 roku przeprowadzenie kampanii edukacyjnej mieszkańców, mającej na celu przybliżenie założeń nowej ustawy.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami prosimy o kontakt telefoniczny (0-86 2 172 328), pisemny (na adres Urzędu) lub mailowy. Szczegółów chętnie udzielamy też w siedzibie Urzędu – I piętro, pokój nr 30.
Data powstania: piątek, 14 gru 2012 14:24
Data opublikowania: piątek, 14 gru 2012 14:29
Data edycji: poniedziałek, 25 sie 2014 14:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 5814 razy
Ilość edycji: 2