BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Jedwabne dnia, 4 grudnia 2013 rokuOGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM


1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, w sali nr 15 w dniu 8.01.2013 r. o godz. 9ºº.

2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby prawne i fizyczne.

3. Budynek po byłym posterunku energetycznym z boksem garażowym zlokalizowany na działkach o nr ewidencyjnych 1240/11 i pow. 70 m² oraz 1240/10 i pow. 30 m², w ewidencji gruntów określona jako grunt budowlany (planu zagospodarowania przestrzennego gmina nie posiada), położone są w obrębie miasta Jedwabne przy ul. Wesołej.

4. Nieruchomość uzbrojona w prąd, wodę telefon.

5. Cena wywoławcza wynosi: 12 700 zł plus 23% podatku VAT (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych).

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 4.01.2013 r. do godz. 1330 w kasie Urzędu lub na konto 69 8752 0006 0000 1023 2000 0070.

7. Nieruchomość nie jest obciążona żadnym zobowiązaniem.

8. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz nieruchomością,
• osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Burmistrz Jedwabnego wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

11. Uchylenie się uczestnika przetargu, który wygra przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

14. Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca.

15. Burmistrz Jedwabnego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, o czym poinformuje niezwłocznie.

16. Nabywca nieruchomości dokonuje na własny koszt okazanie granic lub wznowienia punktów granicznych.

17. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr 6, tel. 2172 184.
BURMISTRZ JEDWABNEGO

Krzysztof MoenkeData powstania: środa, 5 gru 2012 12:09
Data opublikowania: środa, 5 gru 2012 12:10
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sty 2013 08:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1192 razy