BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne)

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne
Jedwabne: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne
Numer ogłoszenia: 378104 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem , ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Sieci wodociągowej Witynie - Siestrzanki - Nadbory - Biodry - Chyliny - Pluty: - PVC - 160mm - 3 833m, - PVC - 110mm - 6 578m , - PVC - 90mm - 493m, - hydranty pożarowe 80mm - 29 szt., - zasuwy 150mm - 4 szt., - zasuwy 100mm - 10 szt., - zasuwy 80mm - 31 szt., - przecisk 219mm - 182m, - przecisk 90mm - 188m, - rurociąg PE 40mm - 315m, - nawiertka na 90-110mm - 54 szt., - nawiertka na 160mm - 6 szt.,- odbudowa chodnika 245m.,
Sieci wodociągowej Brzostowo - Biodry (kolonia): - PVC - 110mm -5 426m, - PVC - 90mm - 283m, - hydranty pożarowe 80mm - 14 szt., - zasuwy 100mm - 5 szt., - zasuwy 80mm - 15 szt.,
- przecisk 219mm - 47m, - rurociąg PE 40mm - 41m, - nawiertka na 90-110mm - 22 szt. 3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ. 4. Roboty (przyłącza) wykonywane poza przetargiem i umową a objęte dokumentacją techniczną należy wykonywać na zasadach i w uzgodnieniu z Komunalnym Zakładem Budżetowym w Jedwabnem. 5. Zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót będące przedmiotem zamówienia służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zmówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych. 6. Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. 7. Wymagany okres gwarancji: 3 lata od daty odbioru końcowego robót, zaś na urządzenia gwarancja producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące. Na potwierdzenie tych wymagań należy załączyć oświadczenie (wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.) 8. Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe. 9. Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: 1) obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem działek przez które przebiega inwestycja, metrażu i ewentualnymi odstępstwami od pierwotnego projektu budowlanego), 2) wykonaniem dokumentacji zamiennej gdy zaistnieje taka konieczność i czynnościami związanymi z zalegalizowaniem (w przypadku zmiany przebiegu trasy wodociągu po uzgodnieniu z Zamawiającym), 3) sporządzeniem projektu organizacji ruchu dla robót w pasie dróg powiatowych i gminnych, 4) sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, 5) sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6) badaniem stopnia zagęszczenia gruntu w pasie dróg, 7) urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem, 8) odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci i przyłączy, 9) wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, odbiór zajętego pasa drogowego), 10) zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego, 11) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zajęcia pasa drogowego i pokrycia kosztów z tym związanych. Decyzje o umieszczeniu urządzeń obcych w pasie drogowym, będą stanowiły odrębne decyzje wystawione na wniosek Wykonawcy na Zamawiającego. Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym pokryje bezpośrednio Zamawiający na podstawie dostarczonej decyzji, 12) pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy, 13) wykonanie i ustawienie tablic promujących w ilości 2 szt. 14) ewentualnymi innymi kosztami, które trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia. 11. UWAGA: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem Nr konta: 69 8752 0006 0000 1023 2000 0070. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona. 6. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy. 7. Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 46 ust 4a i 5.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie wodociągu z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: Kierownika robót sanitarnych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownika robót drogowych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) informacja o Podwykonawcach - załącznik nr 7 do SIWZ, 2) harmonogram robót - sporządzony przez Wykonawcę, 3) pełnomocnictwo - w przypadku podpisu oferty przez pełnomocnika.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (tj. ulewy, wichury, powodzie itp.), 2) z uwagi na niezależne od Stron umowy okoliczności ( w szczególności wypadki losowe, choroba) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony, 3) zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieJedwabne, dnia 03.10.2012 r.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 3 paź 2012 14:06
Data opublikowania: środa, 3 paź 2012 15:23
Data edycji: czwartek, 4 paź 2012 08:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 lis 2012 10:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1911 razy
Ilość edycji: 2