BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. zakupu oleju na sezon 2012/2013

Jedwabne: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem Numer ogłoszenia: 372988 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324612 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040, faks. 086 2172040
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości około 35 000 litrów w sezonie grzewczym 2012/2013 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości oleju opałowego w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1200 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). 5. Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez Zamawiającego telefonicznie zamówień częściowych, określających zapotrzebowanie na ilość oleju opałowego. 6. Cena oleju opałowego winna zawierać również koszt transportu i jego rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu zamówienia. 7. W wyniku zmiany ceny przez producenta Wykonawca winien dostarczyć fakturę z udokumentowaniem wzrostu ceny.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Benzol Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109 147,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 112 000,00
• Oferta z najniższą ceną: 112 000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 113 050,00
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2012 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2012 11:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sty 2013 13:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1029 razy