BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:
Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie :
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - węgiel gruby - 40 ton.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 30 ton, miał węglowy - 10 ton
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 2 tony.
4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -50, ton, miał węglowy - 10 ton
5. Szkoła Podstawowa w Karwowie - węgiel gruby - 9 ton
6. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych -węgiel gruby - 20 ton.
7. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 35 ton.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl urzad@jedwabne.pl
7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie Urzędu pokój nr 5, listowie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa opału (węgiel gruby) do n/w kotłowni w ilościach :
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - węgiel gruby - 40 ton.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 30 ton, miał węglowy - 10 ton
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 2 tony.
4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -50, ton, miał węglowy - 10 ton
5. Szkoła Podstawowa w Karwowie - węgiel gruby - 9 ton
6. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych -węgiel gruby - 20 ton.
7. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 35 ton. pozostałe dostawy powinny się odbywać przez cały okres grzewczy w terminie do 48 godzin od telefonicznego powiadomienia i w ilościach wskazanych przez zamawiającego kod CPV

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
od 01.10.2004 do 15.04.2005 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: cena 100 % inne warunki zawarte w SIWZ

8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Waga 100 % cena

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne Pokój nr 9
do dnia 2005-10-07 do godz. 11:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
dnia 07.10.2005 o godz. 11:15.

12) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2005-11-07
Data powstania: czwartek, 22 wrz 2005 15:20
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2005 15:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 paź 2005 09:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1987 razy