BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2005/2006 do kotłowni w sali sportowej w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Orlikowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl urzad@jedwabne.pl
7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie Urzędu pokój nr 5,
listownie cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa oleju opałowego ( olej opałowy lekki ) na sezon grzewczy 2005/2006 do kotłowni w sali sportowej w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Orlikowie.
Sala sportowa w Jedwabnem - 30 tyś. litrów - pierwsza dostawa 10 tyś. litrów,
Szkoła Podstawowa w Orlikowie - 3,5 tyś. litrów - pierwsza dostawa 1,5 tyś. litrów
23122100-9

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Od 15.10.2005r. do 15.04.2006r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
zgodnie ze SIWZ, Cena 100 %

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
kryterium 100% cena

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pokój nr 8
do dnia 2005-10-07 do godz. 11:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Jedwabnem
18-420 Jwdwabne
sala narad
dnia 17.10.2005 o godz. 11:30.

12) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2005-11-07
Data powstania: czwartek, 22 wrz 2005 15:17
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2005 19:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 paź 2005 07:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2264 razy