BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyłonienie Ośrodka Szkolenia Kierowców "NOWE MOŻLIWOŚCI – PRAWO JAZDY KAT. C”

Przedmiot zamówienia:
Wyłonienie Ośrodka Szkolenia Kierowców

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
www.jedwabne.pl
urzad@jedwabne.pl

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie urzędu lub listownie.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przeprowadzenie szkolenia 100 osób na prawo jazdy kat. C (zajęcia teoretyczne i praktyczne) wartość zadania brutto 100000 PLN.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
październik 2005-styczeń 2007
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie z SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - 100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
Pokój nr 9
do dnia 2005-09-23 do godz. 9:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2005-10-23
Data powstania: czwartek, 8 wrz 2005 10:26
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2005 10:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 wrz 2005 15:05
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2158 razy