BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (utrzymanie dróg 2012r.)

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne w 2012 roku poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wraz z wyprofilowaniem korony drogi
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Jedwabne: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne w 2012 roku poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wraz z wyprofilowaniem korony drogi
Numer ogłoszenia: 116932 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82132 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040, faks. . 086 2172040
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne w 2012 roku poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wraz z wyprofilowaniem korony drogi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne w 2012 roku poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wraz z wyprofilowaniem korony drogi. 2. Zakres zamówienia obejmuje uzupełnienie ubytków: 1) pospółką (0-32 mm) bez zanieczyszczeń organicznych z dopuszczeniem domieszki gliny do 5% - w ilości około 8 031 ton 2) żwirem (2-63 mm) bez zanieczyszczeń organicznych z dopuszczeniem domieszki gliny do 5% - w ilości około 500 ton 3) żużlem - w ilości około 300 ton z wyrównaniem - wyprofilowaniem wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg gminnych położonych na terenie gminy Jedwabne. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia podanej szacunkowej ilości zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.10-5, 14.21.21.20-7, 14.63.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka, ul. 250-lecia 11, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156 607,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 137 365,00
• Oferta z najniższą ceną: 137 365,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172 589,00
• Waluta: PLN.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: piątek, 13 kwi 2012 12:24
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2012 12:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2012 13:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1039 razy