BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (bierzące utrzymanie dróg gminnych w 2012 r.- żwirowanie)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.271.1.2012 Nazwa zadania: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne w 2012 roku poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wraz z wyprofilowaniem korony drogi ”
I. Nazwa i adres zamawiającego:


Zamawiający: Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego

Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl zakładka zamówienia publiczne

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne w 2012 roku poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wraz z wyprofilowaniem korony drogi.
2. Zakres zamówienia obejmuje uzupełnienie ubytków:
1) pospółką (0-32 mm) bez zanieczyszczeń organicznych z dopuszczeniem domieszki gliny do 5% - w ilości około 8 031 ton
2) żwirem (2-63 mm) bez zanieczyszczeń organicznych z dopuszczeniem domieszki gliny do 5% - w ilości około 500 ton
3) żużlem - w ilości około 300 ton
z wyrównaniem - wyprofilowaniem wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg gminnych położonych na terenie gminy Jedwabne.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia podanej szacunkowej ilości zamówienia.
4. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
14.21.22.10-5 - mieszanka piasku i żwiru
14.21.21.20-7 - żwir
14.63.00.00-6 – żużel

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.
VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy realizować w terminie: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie co najmniej dwoma samochodami ciężarowymi, samowyładowczymi i przystosowanymi do transportu kruszywa,
o ładowności minimum 10 t każdy oraz jednej koparko-spycharki,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
6. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ,
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych dla Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 3 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 1.
3. Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
2) zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika,
3) do oferty załączają Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
4) wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem,
5) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
6) termin na jaki została zawarta umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia,
7) do oferty załączają dokumenty określone w pkt 6.2 dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium
w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem
Nr konta: 69 8752 0006 0000 1023 2000 0070.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony
z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.
6. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy.
7. Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 46 ust 4a i 5.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100% X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 27.03.2012r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2012r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 82132 – 2012. Data zamieszczenia: 16.03.2012 r.
Jedwabne, dnia 16.03.2012 r.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 mar 2012 11:11
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2012 11:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sie 2014 14:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1979 razy