BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Orlikowie

1)
Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
www.jedwabne.pl
urzad@jedwabne.pl
7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W siedzibie Urzędu lub listownie cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres prac :
1.zmiana pokrycia dachowego
2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3. wymiana instalacji elektrycznej
4. wymiana instalacji c.o. i wod-kan.
5. wykonanie posadzek i podłóg
6. docieplenie budynku
7. wykonanie elewacji i
8. budowa ogrodzenia.

nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. 45453000-7

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 30.06.2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z SIWZ

8) Informacja na temat wadium: wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Waga 100% cena

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pokój nr 9
do dnia 2005-04-22 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2005-05-23

Data powstania: czwartek, 7 kwi 2005 13:52
Data opublikowania: czwartek, 7 kwi 2005 13:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 sie 2005 12:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 3242 razy