BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyłonienie inspektora nadzoru inwestycji Budowa Szkoły - Gimnazjum w Jedwabnem

Przedmiot zamówienia:
Wyłonienie inspektora nadzoru inwestycji Budowa Szkoły - Gimnazjum w Jedwabnem

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
www.jedwabne.pl
urzad@jedwabne.pl
7:30 - 13:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie urzędu lub za zaliczeniem pocztowym cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Nadzór inwestorski nad całym zadaniem (roboty budowlane i branżowe + wyposażenie) wartość kosztorysowa zadania netto około 4 428 520 PLN. Szczegółowy zakres zadania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kod CPV

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 2005-2006 rok

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie z SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Waga 100% cena.

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
Pokój nr 9
do dnia 2005-03-30 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2005-04-29
Data powstania: czwartek, 10 mar 2005 12:48
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2005 12:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 kwi 2005 13:51
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2118 razy