BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.271.8.2011 Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.
I. Nazwa i adres zamawiającego:


Zamawiający: Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego

Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl zakładka zamówienia publiczne

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości około
35 000 litrów w sezonie grzewczym 2011/2012 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości oleju opałowego w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.
4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1200 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2008 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 1441).
5. Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez Zamawiającego telefonicznie zamówień częściowych, określających zapotrzebowanie na ilość oleju opałowego.
6. Cena oleju opałowego winna zawierać również koszt transportu i jego rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu zamówienia.
7. W wyniku zmiany ceny przez producenta Wykonawca winien dostarczyć fakturę
z udokumentowaniem wzrostu ceny.
8. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09 13 51 00-5 – olej opałowy

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy realizować w terminie: od daty zawarcia umowy do 15 kwietnia 2012 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca złoży koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Za spełnienie warunków ppkt 2-5 Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, że na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – zgodnie
z treścią podaną w załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
6. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:


1. Dokumenty podstawowe:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ,
2) zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.
2) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Inne dokumenty:
1) certyfikat jakości opału.
5. Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
2) zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika,
3) do oferty załączają Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
4) wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem,
5) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
6) termin na jaki została zawarta umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia,
7) do oferty załączają dokumenty określone w pkt 3 dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100% X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 29.09.2011r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2011r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 298394 – 2011. Data zamieszczenia: 21.09.2011r.
Jedwabne, dnia 21.09.2011r.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 21 wrz 2011 11:33
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2011 11:36
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1777 razy