BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.6.2011 Nazwa zadania: Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2011/2012: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 298534 - 2011. Data zamieszczenia: 21.09.2011r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261624 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie
w sezonie grzewczym 2011/2012:
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni
w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2011/2012:
• Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton.
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony.
• Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton.
• Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.

Ustala się minimalne wymagania dla dostarczanego węgla:
- wartość opałowa min 26 MJ/kg
- spiekalność niska (poniżej 10º RI); węgiel nie powinien zlepiać się w czasie spalania
- zawartość miału – do 10%
- zawartość siarki – do 10%
- zawartość wilgoci – do 10%
- zawartość popiołu – do 10%
- ponadto granulacja dla węgla ekogroszek – od 5 do 31 mm

Przedstawiona ilość węgla jest ilością szacunkową na podstawie zużycia z lat ubiegłych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości węgla w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenach jednostkowych węgla.
Dostawy będą realizowane partiami, a częstotliwość pojedynczych dostaw wynikać będzie
z każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Wielkość pojedynczych dostaw max do 10 ton. Dostawy węgla do kotłowi winny odbywać się w terminie nie dłuższym niż 48 godz. od momentu złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na węgiel na wskazany przez Wykonawcę numer faksu lub telefonicznie oraz w terminie 24 godzin w sytuacji, którą Zamawiający przedstawi w zamówieniu jako awaryjną. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30.
Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kwit węglowy oraz certyfikat jakości węgla wystawiony przez producenta.
Wykonawca jednocześnie zobowiązany będzie do dokonywania stałej bądź okresowej lub wyrywkowej kontroli dostarczonego paliwa w niezależnym laboratorium pod względem zgodności z dokumentami ofertowymi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz, Al. J. Piłsudskiego 40, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92 939,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 100 722,00
• Oferta z najniższą ceną: 100 722,00 / Oferta z najwyższą ceną: 105 645,00
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 21 wrz 2011 11:29
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2011 11:31
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1515 razy