BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.7.2011 Nazwa Zadania: „Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/1012 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem”
Jedwabne, dnia 20.09.2011 r.
BIOŚ.271.7.2011


UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
wg rozdzielnika


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.7.2011

Nazwa Zadania: „Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/1012 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem”


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Urząd Miejski w Jedwabnem, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/1012 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem”.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Zamawiający na dzień 06.09.2011r. wyznaczył termin składania i otwarcia ofert.
W wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty. Dwóch wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, które jednocześnie były ofertami najkorzystniejszymi (jedynym kryterium oceny ofert była cena). Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy wezwał na dzień 16.09.2011r. owych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty dodatkowe ponownie zawierające taką samą cenę wskutek czego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy postępowanie zostało unieważnione.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke




Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków.
2. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża.
3. Benzol Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.
Data powstania: wtorek, 20 wrz 2011 13:51
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2011 13:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2011 10:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1092 razy