BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.5.2011 Nazwa Zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna, parku w ul. Stary Rynek oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.5.2011

Nazwa Zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna, parku w ul. Stary Rynek oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 287816 - 2011. Data zamieszczenia: 14.09.2011r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241588 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna, parku
w ul. Stary Rynek oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zmówienia są roboty budowlane p.n.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna, Parku
w ul. Stary Rynek oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek”
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku przy MGOK w Jedwabnem:
1) Chodniki - budowa chodników z kostki brukowej betonowej na posypce piaskowej
o grubości 60mm – 1461,90m², o grubości 80mm – 60m², obrzeża betonowe – 686,99m, krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych – 350,57m;
2) Elementy małej architektury – ławki 14 szt;
3) Oświetlenie parku - montaż i stawianie słupów oświetleniowych - stylowych 10 szt, montaż kabli i przewodów oświetleniowych;
4) Zieleń – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne plantowanie nawiezienie warstwy gruntu rodzimego gliniastego, humusowanie i obsianie trawą.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku przy ul. Stary Rynek w Jedwabnem - przebudowa chodników, parkingu, terenów zielonych i obiektów małej architektury:
1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne;
2) Roboty nawierzchniowe - budowa chodników z kostki brukowej betonowej na posypce piaskowej o grubości 60mm – 125,85m², o grubości 80mm – 67,54m², krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych – 134,64m, obrzeża betonowe - 125,64m;
3) Zieleń –ręczne przekopanie gleby, ręczne uzupełnienie mieszanką torfu i ziemi i wysiew trawników;
4) Mała architektura – ławki 4 szt, kosze stalowe z obudową z drewna - 4 szt;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę: placu rekreacyjnego, chodników, altany, ławek w miejscowości Burzyn:
1) Altana – budowa altany drewnianej na fundamentach betonowych;
2) Powierzchnie utwardzone placów, chodników - budowa chodników z kostki brukowej betonowej na posypce piaskowej o grubości 60mm – 310,74 m², o grubości 80mm na podsypce cementowo piaskowej – 112,50m², obrzeża betonowe – 261,92m, krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych – 260,15m;
3) Zieleń - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne plantowanie nawiezienie warstwy gruntu rodzimego gliniastego, humusowanie i obsianie trawą;
3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest
w dokumentacji, przedmiarach robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji
i specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robót. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym oraz atesty PZH urządzeń zamiennych, aby Zamawiający mógł ocenić równoważność tych urządzeń. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań i testów oraz poczynić pozostałe niezbędne działania związane z oddaniem przedmiotu zamówienia do eksploatacji.
5. Wymagany okres gwarancji: 3 lata od daty odbioru końcowego robót zaś na urządzenia gwarancja producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące. Na potwierdzenie tych wymagań należy załączyć oświadczenie (wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza oferty stanowiącego (Załącznik nr 1 do SIWZ).
6. Roboty budowlane wymagane do wykonania w ramach umowy: w ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.11-2, 45.23.32.57-7, 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania -Odnowa i rozwój wsi, na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie - Sąsiedzi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI,
ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 442381,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 321 087,42
• Oferta z najniższą ceną: 321 087,42 / Oferta z najwyższą ceną: 558 679,68
• Waluta: PLN.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 14 wrz 2011 14:05
Data opublikowania: środa, 14 wrz 2011 14:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2011 10:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1433 razy