BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

1. Burmistrz Miasta i Gminy Jedwabne ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedwabne, nie zabudowanej, ozn. nr 792/1, o pow. 79 m², ujawnionej w księdze wieczystej KW 1097/3, położonej w Jedwabnem przy ul. Szkolnej, planu miejscowego Gmina nie posiada.
2. Cena wywoławcza wynosi 1 300 zł plus 23% podatku VAT.
3. Wadium wynosi 130 zł.
4. Przetarg odbędzie się dnia 22 września 2011 roku, o godzinie 11°° w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3, sala nr 15.
W przetargu mogą brać udział właściciele działek gruntu przyległego do działki ozn. nr 792/1, położonej w Jedwabnem ul. Szkolnej.
5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w kasie bądź na konto tut. Urzędu nr 61 8752 0006 0000 1023 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem, w terminie do dnia 17 września 2011 roku włącznie.
7. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.
9. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
10. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT.
11.Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
12. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Jedwabne.
13. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
14. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 6 tel. /86/ 217-21-84.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 24 sie 2011 13:26
Data opublikowania: środa, 24 sie 2011 13:37
Data edycji: środa, 29 lut 2012 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 mar 2012 11:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1584 razy
Ilość edycji: 1