BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. zagospodarowania przestrzeni)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.271.5.2011 Nazwa zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna, parku w ul. Stary Rynek oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek”
I. Nazwa i adres zamawiającego:


Zamawiający: Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego

Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl zakładka zamówienia publiczne

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zmówienia są roboty budowlane p.n.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem ul. Piękna, Parku
w ul. Stary Rynek oraz w miejscowości Burzyn ul. Nowy Rynek”
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku przy MGOK w Jedwabnem:
1) Chodniki - budowa chodników z kostki brukowej betonowej na posypce piaskowej
o grubości 60mm – 1461,90m², o grubości 80mm – 60m², obrzeża betonowe – 686,99m, krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych – 350,57m;
2) Elementy małej architektury – ławki 14 szt;
3) Oświetlenie parku - montaż i stawianie słupów oświetleniowych - stylowych 10 szt, montaż kabli i przewodów oświetleniowych;
4) Zieleń – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne plantowanie nawiezienie warstwy gruntu rodzimego gliniastego, humusowanie i obsianie trawą.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku przy ul. Stary Rynek w Jedwabnem - przebudowa chodników, parkingu, terenów zielonych i obiektów małej architektury:
1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne;
2) Roboty nawierzchniowe - budowa chodników z kostki brukowej betonowej na posypce piaskowej o grubości 60mm – 125,85m², o grubości 80mm – 67,54m², krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych – 134,64m, obrzeża betonowe - 125,64m;
3) Zieleń –ręczne przekopanie gleby, ręczne uzupełnienie mieszanką torfu i ziemi i wysiew trawników;
4) Mała architektura – ławki 4 szt, kosze stalowe z obudową z drewna - 4 szt;
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę: placu rekreacyjnego, chodników, altany, ławek w miejscowości Burzyn:
1) Altana – budowa altany drewnianej na fundamentach betonowych;
2) Powierzchnie utwardzone placów, chodników - budowa chodników z kostki brukowej betonowej na posypce piaskowej o grubości 60mm – 310,74 m², o grubości 80mm na podsypce cementowo piaskowej – 112,50m², obrzeża betonowe – 261,92m, krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych – 260,15m;
3) Zieleń - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne plantowanie nawiezienie warstwy gruntu rodzimego gliniastego, humusowanie i obsianie trawą;
3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest
w dokumentacji, przedmiarach robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robót. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym oraz atesty PZH urządzeń zamiennych, aby Zamawiający mógł ocenić równoważność tych urządzeń. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań i testów oraz poczynić pozostałe niezbędne działania związane z oddaniem przedmiotu zamówienia do eksploatacji.
5. Wymagany okres gwarancji: 3 lata od daty odbioru końcowego robót zaś na urządzenia gwarancja producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące. Na potwierdzenie tych wymagań należy załączyć oświadczenie (wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza oferty stanowiącego (Załącznik nr 1 do SIWZ).
6. Roboty budowlane wymagane do wykonania w ramach umowy: w ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.
7. UWAGA: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy realizować w terminie: od daty zawarcia umowy (ok. 20 września) do 30 listopada 2011r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca przedłoży uprawnienia do wykonania działalności
z zakresu przedmiotu zamówienia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
Kierownika budowy i robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kierownika robót elektrycznych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kierownika robót drogowych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
5. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:


1. Dokumenty podstawowe:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ,
2) zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ,
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
3) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
4) dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt. 3 posiadają wymagane uprawnienia tj. kserokopię uprawnień budowlanych, elektrycznych i drogowych oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależność tej osoby do izby inżynierów i posiadającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.2 4 ust.1 pkt 2 ustawy,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
2) zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika,
3) do oferty załączają Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
4) wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem,
5) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
6) termin na jaki została zawarta umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia,
7) do oferty załączają dokumenty określone w pkt 3 dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium
w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem
Nr konta: 61 8752 0006 0000 1023 2000 0020.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony
z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.
6. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy.
8. Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 46 ust 4a i 5.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100% X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 26.08.2011r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2011r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 241588 – 2011. Data zamieszczenia: 11.08.2011r.
Jedwabne, dnia 11.08.2011r.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 sie 2011 14:55
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2011 15:01
Data przejścia do archiwum: środa, 14 wrz 2011 08:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1821 razy