BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dot. usuwanie wyrobów zawierajacych azbest)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.4.2011 Nazwa Zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 236440 - 2011. Data zamieszczenia: 09.08.2011r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182750 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych z terenu gminy Jedwabne w ramach realizacji zadania - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż, transport, i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne w ilości około 2999m² Szczegółowy przedmiot zamówienia sporządzony na podstawie zgłoszeń mieszkańców wraz z adresami nieruchomości, ilościami przeznaczonymi do demontażu oraz transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Wstępny harmonogram prac zostanie sporządzony w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz właścicieli nieruchomości objętych zamówieniem.
Zamówienie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
3. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, miejsce odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w kg i m2, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonane usługi.
4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania tj. do dnia 15 września 2011 r.
5. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 45.26.26.60-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Remontowo-Budowlana „AZKEL” inż. Krystian Kamiński, ul. Szkolna 31, 08-300 Sokołów Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58 000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 27 230,92
• Oferta z najniższą ceną: 27 230,92 / Oferta z najwyższą ceną: 40 786,40
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 9 sie 2011 12:26
Data opublikowania: wtorek, 9 sie 2011 12:30
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1628 razy