BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. dowozu uczniów)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.2.2011 Nazwa Zadania: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 ”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.2.2011
Nazwa Zadania: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 ”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 230198 - 2011. Data zamieszczenia: 04.08.2011r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141958 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwozie do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 wraz z opiekunem na n/w trasach: Trasa nr 1: Jedwabne -Biodry Kolonia - Biodry -Chyliny - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn - Koniecki Kol. - Koniecki - Makowskie - Jedwabne.
-długość trasy 70 km, (dowóz i odwóz)
-ilość dzieci - 42 osoby,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
-czas wyjazdu około godz. 6:15
-czas odwozu 15:10
autobus do trasy min. 44 osoby
Trasa nr 2: Jedwabne - Nadbory - Siestrzanki Kolonia - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne.
-długość trasy 49,4 km, (dowóz i odwóz )
-ilość dzieci - 41 osób,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
-czas wyjazdu około 6:30,
-czas odwozu 15:10
autobus do trasy min. 44 osoby
Trasa nr 3: Jedwabne - Karwowo Polki - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne.
-długość trasy 42 km., (dowóz i odwóz)
-ilość dzieci - 30 osób,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
-czas wyjazdu około 7:20,
-czas odwozu 13:55 oraz 15:10
autobus do trasy min. 44 osoby
Trasa nr 4: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki - Jedwabne.
-długość trasy 44,1km, (dowóz i odwóz)
-ilość dzieci - 29 osób,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
-czas wyjazdu około 6:45,
-czas odwozu 13:55 oraz 14:30
autobus do trasy min. 44 osoby
Trasa nr 5: Jedwabne - Bartki, Kamianki, Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne.
-długość trasy 18,5 km, (tylko dowóz)
-ilość dzieci - 22 osoby,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
-czas wyjazdu około 7:25,
tylko przywóz dzieci - odwóz połączony z trasą nr. 1 i 8
autobus do trasy min. 22 osoby
Trasa nr 6: Jedwabne - Bronaki Pietrasze - Bronaki Olki- Janczewko - Janczewo - Kaimy - Korytki - Jedwabne.
-długość trasy 28,2 km, (dowóz i odwóz)
-ilość dzieci -30 osób,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
-czas wyjazdu około 7:35,
-czas odwozu 14:30
autobus do trasy min. 44 osoby
Trasa nr 7: Jedwabne - Rostki - Kotowo Plac - Kotówek- Kotowo Stare - Jedwabne.
-długość trasy 20,4 km, (dowóz i odwóz)
-ilość dzieci -16 osób,
-godzina rozpoczęcia zajęć 8:00
-czas wyjazdu około 7:15,
-czas odwozu 14:30
autobus do trasy min. 22 osoby
Trasa nr 8: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne.
-długość trasy 39 km, (dowóz i odwóz)
-ilość dzieci -18 osób,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:45
-czas wyjazdu około 7.45,
-czas odwozu od 13:55
autobus do trasy min. 44 osoby
Trasa nr 9: Jedwabne - Kubrzany - Karwowo - Stryjaki - Pawełki - Orlikowo - Olszewo Góra - Kossaki - Jedwabne.
-długość trasy 22 km, (tylko dowóz)
-ilość dzieci 38 osób,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:45
-czas wyjazdu około 8:05,
tylko przywóz dzieci - odwóz połączony z trasą nr. 3 i 4
autobus do trasy min. 44 osoby
Trasa nr 10: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne.
-długość trasy 42 km, (dowóz i odwóz)
-ilość dzieci -19 osób,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
-czas wyjazdu około 6:40,
-czas odwozu 13:50 do 14:30
autobus do trasy min. 22 osoby
Trasa nr 11: Jedwabne - Orlikowo Kolonia - Jedwabne.
-długość trasy 24,4 km, (dowóz i odwóz)
-ilość dzieci -3 osoby,
-godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00
-czas wyjazdu około 7:40
-czas odwozu 15:00
bus do trasy min. 7 osób
2. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km trasy.
3. Dowóz uczniów odbywał się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
4. Do wykonania zamówienia niezbędne będzie min. 5 pojazdów w tym:
- 3 autobusy na min. 44 miejsca siedzące,
- 1 autobus na min. 22 miejsca siedzące,
- 1 bus na min. 7 miejsc siedzących.
Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów do autobusów po uzgodnieniu z sołtysami i właścicielami posesji, przy których autobusy się zatrzymują.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
„TRANSWALD” Mirosława Chojnowska, ul. Mickiewicza 35, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 465 600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 487 328,00
• Oferta z najniższą ceną: 344 544,00 / Oferta z najwyższą ceną: 600 624,00
• Waluta: PLN.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 sie 2011 08:47
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2011 08:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sie 2011 11:23
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1641 razy