BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o przedłużenie terminu na dowóz uczniów do Szkół

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.2.2011 Nazwa Zadania: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 ”
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Urząd Miejski
w Jedwabnem wnioskuje o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
o kolejne 30 dni, tj. do dnia 13.08.2011 r.
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2011.
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania w/w pisma faksem (86 217 20 40)
z zachowaniem wyznaczonego wyżej terminu.
Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 cyt. ustawy Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
W powyższym postępowaniu ze względu na fakt uchylenia się od podpisania umowy przez wybranego wykonawcę, termin związania ofertą uległ przedłużeniu.
Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą o wyżej oznaczony czas zgodnie z dyspozycją art. 24 ust 2 pkt 2 zostanie wykluczony z postępowania.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof MoenkeOtrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z. o.o., ul. Aleja
J. Piłsudskiego 88, 18-400 Łomża.
2. „TRANSWALD” Mirosława Chojnowska, ul. Mickiewicza 35, 18-420 Jedwabne.
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy


Oświadczenie


Ja / my, niżej podpisany / podpisani
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam / oświadczamy

iż wyrażam / wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 11.07.2011r. Jednocześnie oświadczam / oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą na świadczenie usługi „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych
z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013” przez łączny okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

…………………………………… …………………………………………
/miejscowość, data/ /podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2011 14:35
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2011 14:39
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1738 razy