BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( dot. udzielenia kredytu )

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2011 Nazwa Zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 644 000,00 PLN”
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 644 000,00 zł.”
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Jedwabne kredytu długoterminowego w kwocie 2 644 000,00 zł ( słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Jedwabne, występującego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Jedwabne w wysokości 1 799 672,00 zł.,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 844 328,00 zł.
2. Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać:
1) w czasie przetargu i realizacji zamówienia obowiązującą walutą będzie waluta polska,
2) wymagany termin wykonania zamówienia : od podpisania umowy do dnia 30 września 2026 r.,
3) okres wykorzystania kredytu do dnia 15 grudnia 2011 r., uruchomienie w 3 transzach, zgodnie z dyspozycją zamawiającego:
I transza - 1 600 000,00 zł dnia 12.07.2011 r.
II transza - 500 000,00 zł dnia 15.09.2011 r.
III transza - 544 000,00 zł dnia 05.12.2011 r.
4) karencję w spłacie rat do 30 marca 2012 r.,
5) spłata kapitału w ratach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał , począwszy od I kwartału 2012 roku, ostatnia rata kapitałowa płatna do 30 września 2026 roku, w latach :

2012 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2013 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2014 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2015 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2016 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2017 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2018 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2019 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2020 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2021 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2022 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2023 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2024 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2025 rok – 180 000 zł ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2026 rok – 124 000 zł ( 2 raty po 45 000, zł, 1 rata 34 000,00 zł),


6) spłatę odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego,
7) oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym uzależnione od stawki WIBOR 1 M ( obowiązującej na dzień ogłoszenia przetargu ) powiększone o stałą marżę Banku, która nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania,
8) prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu,
9) dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach (data i kwota) dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 15 grudnia 2011 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego,
10) przy naliczaniu odsetek należy kierować się kalendarzem rzeczywistym, przyjmując założenie, że rok liczy 365 dni,
11) w przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie,
12) kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
13) prawo Zamawiającego do zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczenia przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu,
14) prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania,
15) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco,
16) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum bankowe:
1. Bank Spółdzielczy w Jedwabnem, ul. Wojska Polskiego 1, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.
2. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 29a, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 266 196,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 1 260 644,53
• Oferta z najniższą ceną: 1 260 644,53 / Oferta z najwyższą ceną: 1 285 078,26
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 lip 2011 12:06
Data opublikowania: piątek, 8 lip 2011 12:11
Data edycji: piątek, 8 lip 2011 12:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lip 2011 07:51
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1529 razy
Ilość edycji: 1